Léto, léto, akční ceny

vlna

Dobrý den,
připravili jsme pro vás letní ceny:

   
 • čistírna odpadních vod ČOV VZE 4 - cena 27 999,- Kč bez DPH za funkční komplet
 • stanovení radonového indexu pozemků - sleva 30%

 • sleva rozborů pitné vody 40%

Podmínky akce - sleva platí pro závazné objednání v průběhu měsíce SRPNA 2011, tj. objednáte-li výrobek, službu od 1.8.-31.8.2011. Realizace může být následně v průběhu roku. Slevy se nesčítají.

Čistírna odpadních vod 27 999,- Kč bez DPH za funkční komplet

Cena obsahuje: Cena neobsahuje:
ČOV VZE 4 včetně kompletní technologie montáž = 3600,- Kč bez DPH
nástavec do 30 cm s uzamykatelným plastovým víkem uvedení do provozu = 1200,- Kč bez DPH
membránové dmychadlo  
doprava do 50 km od Chrudimi zdarma  

V případě dotazů, kontaktujte p. Lukáše Nykla na tel. čísle 606 699 171, 800 13 11 13 nebo e-mailu: lukas.nykl@ekomonitor.cz. Můžete samozřejmě zaslat sms s žádostí o kontakt, v nejbližším reálném termínu Vás zkontaktuje.

 


Sleva rozborů pitné vody 40%

Pitná voda – krácený rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 – pitná voda upravená z podzemní vody

 1. Mikrobiologické a biologické ukazatele - Escherichia coli, koliformní bakterie, kolonie kultiv. 22°C, kolonie kultiv. 36°C
 2. Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele - pH, konduktivita (vodivost), volný chlór, železo, mangan, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, chuť, pach, zákal

Potřebné vzorkovnice: 1 x 500 ml sterilní (mikrobiologie); 1 x 1000 ml sklo, 1 x 100 ml sklo

běžná cena 1382,- Kč včetně 20%DPH
cena po slevě 830,- Kč včetně 20% DPH

ušetříte 552,- Kč


Pitná voda – krácený rozbor podle vyhlášky 252/2004 Sb. – pitná voda upravená z povrchové vody nebo z podzemní vody ovlivněné povrchovou vodou:

 1. Mikrobiologické a biologické ukazatele - Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, Mikroskopický obraz – abioseston, Mikroskopický obraz - živé org., Mikroskopický obraz - počet org., kolonie kultiv. 22°C, kolonie kultiv. 36°C
 2. Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele - pH, konduktivita (vodivost), volný chlór, železo, mangan, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, chuť, pach, zákal

Potřebné vzorkovnice: 1 x 500 ml sterilní (mikrobiologie); 1 x 1000 ml sklo, 1 x 100 ml sklo

běžná cena 1982,- Kč s 20% DPH
cena po slevě 1190,- Kč s 20% DPH
ušetříte 792,- Kč


Stanovení radonového indexu pozemků - sleva 30%

Radonový index pozemku - 15 tyčí , posudek - běžná cena 2760,- Kč včetně 20% DPH, k ceně je nutné připočíst dopravu (dle skutečně ujetých kilometrů) 9,6 Kč za 1 km včetně 20% DPH

běžná cena 2760,- Kč s 20% DPH

cena po slevě 1932,- včetně 20% DPH,

ušetříte 828,- Kč

připočíst cenu dopravy!

 


Kudy se bude ubírat legislativa?

Návrh metodického pokynu k připomínkám

V návaznosti na vydání nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod od vod podzemních, odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí připravil v uplynulých týdnech návrh metodického pokynu k jeho provádění v praxi. Obsah metodického pokynu vychází z připomínek a námětů, které odbor od doby platnosti nařízení obdržel.

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č.416/2010 Sb.

 

Jak dosáhnout nejvýhodnější ceny čistírny odpadních vod?

 V případě dodávky ČOV s montáží, za účelem přiznání snížené sazby DPH (10%), se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo níže uvedené doklady nejpozději do 14 dnů od podpisu objednávky:

 • kopii výpisu z katastru nemovitostí, pokud objednatel tento výpis nemá, dodá kopii stavebního povolení či ohlášení stavby, z kterého je patrné, že se jedná o nový rodinný dům nebo rekonstrukci starší budovy
 • u nových RD i kopii části výkresové dokumentace, kde je uvedena podlahová plocha celého domu (včetně obytné půdy, sklepa a garáže, pokud jsou součástí domu), obytná plocha nesmí přesáhnout 350 m2
 • jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou pro stavební povolení ke stavbě DČOV:

 1. Doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu (výpis z katastru nemovitostí ověřený katastrálním úřadem).
 2. Projektovou dokumentaci stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních.
 3. Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
 4. Kopii časti katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
 5. Při vypouštěni odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby s odbornou způsobilosti odpovědného řešitele pro projektovaní, provádění a vyhodnocováni geologických prací v oboru hydrogeologie.
 6. Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových - stanovisko správce vodního toku, údaje o průtocích vody a údaje o jakosti vody ve vodním toku.
 7. Seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízeni, kteří jsou žadateli známi.
 8. Doklady o jednaní s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.
  Výhody:
 • čistírna odpadních vod - jednoduché a zároveň plně fukční řešení
 • profesionální zpracování
 • čistírna odpadních vod - komplexní i jednotlivá služba - poradenství, projekt, dodávka a montáž
 • jednoduchá obsluha

_________________________
Záruční doba:

Při montáži čistírny odpadních vod prováděné kupujícím:

v délce 24 měsíců od zakoupení, při dodržení pokynů výrobce pro montáž domovních čistíren odpadních vod.
Při dodávce a montáži prováděné pracovníky Vodních zdrojů Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim:

nadstandardní záruka 60 měsíců od montáže domovní čistírny odpadních vod.

_________________________

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se zabývá komplexně ekologickými službami, na trhu je již přes dvacet let. Kromě sanací, průzkumů a dalších služeb má moderně zařízenou dílnu na výrobu plastikářských výrobků, které se vyrábějí svářením z desek a stěnových prvků.

Svařování plastů probíhá mj. pomocí svářečky plastů, která je řízena procesorem pro kontrolu nastavených parametrů. Proces svařování je automatický, svařuje se na tupo.

Vyrábí se z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu, z desek z homogenního polypropylenu a z jejich kopolymerů.

Veškeré výrobky odpovídají příslušným normám ČSN, EN a nařízením vlády.


Srdečně zveme na semináře:

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – A - 20.09.2011 - 20.09.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.09.2011 - 27.09.2011

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – B - 05.10.2011 - 05.10.2011

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV - 18.10.2011 - 19.10.2011 - konference

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – C - 26.10.2011 - 26.10.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.10.2011 - 27.10.2011

Analytika odpadů - 22.11.2011 - 23.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Ekomonitor

 

 

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
Chrudim 3
PSČ: 537 01

 

 

Telefon Zelená linka:      +420 800 13 11 13
Telefon na spojovatelku:
+420 469 682 303
Fax:                                 +420 469 682 310
e-mail:               ekomonitor@ekomonitor.cz
Web:                           www.ekomonitor.cz


 

 

vlna
 

 

SLUŽBY:

Analýza rizika

Ekologické audity

Posudky EIA

Vodovody a kanalizace

 

Inženýrskogeologické průzkumy

Likvidace ekologických zátěží

Hlukové studie, akustické posudky

Semináře a konference

 

Úpravny vody

Havarijní služba

Plastikářská výroba

Průzkumné práce

 

Odradonování, optimalizační studie

Moderní sanační postupy

Odběry vzorků, zajištění analýz

Hydrogeologické průzkumy, nové zdroje vod

Ke stažení: Katalog  služeb  Katalog výrobků  

VÝROBKY:

Čistírny odpadních vod

ČOV do 125 EO

Jímky

Lapáky tuků

 

Plastové nádrže

Septiky

Vodoměrné šachty

Zemní filtry

 

Čiřiče vody

Provzdušňovací věže

Biofiltry

Ventingové stanice

 

Odlučovače lehkých kapalin

Horizontální provzdušňovače

Biologické dočišťovací filtry

Vzduchové filtry

 

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz