Výrazné slevy publikací

Sleva publikací 2013

Objednávka publikací 2013

 

KOMPENDIUM OCHRANY KVALITY OVZDUŠÍ

Ing. Jiří Kurfürst, CSc. a kolektiv autorů

ISBN 978-80-86832-38-8, 408 stran, formát A4, váz.,

cena s DPH   300,- Kč (DPH 15 %)

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor vydala u příležitosti konání čtvrtého ročníku konference Ochrany ovzduší ve státní správě a současně desátého výročí občanského sdružení Ochrany kvality ovzduší encyklopedickou publikaci věnovanou problematice kvality ovzduší. Editorem monografie je Ing. Jiří Kurfürst, CSc., který dlouhá léta pracoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického a zároveň jako šéfredaktor časopisu Ochrana kvality ovzduší.

Kapitoly Kompendia jsou věnovány problematice chemie atmosféry, vlastnostem látek znečišťujících ovzduší včetně těžkých kovů a organických látek těkavých (VOC) a persistentních (POP), hlavním druhům zdrojů znečišťování ovzduší a způsobům omezování jejich emisí, šíření znečišťujících látek v atmosféře a jeho matematickému modelování, měření, monitoringu, a přehledu technických norem. Do publikace byly zařazeny i nové kapitoly např. „Těžké kovy v ovzduší – environmentální charakteristika“ a „Technické prostředky omezování emisí“. Kompendium je určeno pracovníkům v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pracovníkům veřejné správy na všech stupních, zaměřených na problematiku ochrany ovzduší, pracovníkům kontrolních a inspekčních orgánů, zaměstnancům organizací měřících emise a imise, průmyslových a komunálních podniků znečišťujících ovzduší.

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.

Ing. Milan Březina, CSc.

recenzenti:

Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.

Ing. Tomáš Řezníček

ISBN 978-80-86832-34-0, 152 stran, formát B5,

brož., cena s DPH 150,- (DPH 15 %)

Monografie Odpadové hospodářství navazuje na příručku, kterou prof. Kuraš s kolektivem spolupracovníků připravil v roce 1994 a která je již zcela rozebrána. Navíc stupeň poznání, vývoj technologií i právního prostředí a v neposlední řadě i vnímání nutnosti ochrany životního prostředí procházejí v posledních letech tak prudkým vývojem, že rozhodnutí vydat publikaci novou bylo zcela spontánní a logické.

Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehledné a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru.

 

KOMPENDIUM SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Ing. Vít Matějů
a kolektiv autorů

ISBN 80-86832-15-5, 280 stran, formát A4, váz.,

cena s DPH  500,- Kč (DPH 15 %)

Publikace je rozdělena do 7 kapitol. Úvodní kapitola shrnuje důvody, které vedly k přípravě publikace (neexistence konzistentní ucelené příručky o sanačních technologiích v českém jazyce, mimořádná závažnost a rozsah starých ekologických zátěží v ČR).

Těžištěm knihy je dalších pět kapitol věnovaných technologiím pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů, technologiím čištění podzemní vody a průsakových vod, technologiím čištění půdního vzduchu a vzdušin, nanotechnologiím a inovačním technologiím. V těchto kapitolách jsou popsány nejen všechny technologie běžně užívané v ČR, ale i metody ověřené alespoň pilotními zkouškami nebo poloprovozem a nové metody, u nichž je předpoklad, že by v podmínkách ČR mohly být použity. U každé technologie jsou uvedeny možnosti jejího použití a případného efektivního kombinování s dalšími metodami, výčet výhod a nevýhod a vysvětlen princip technologie. Popisy jsou doprovázeny obrázky, grafy, vzorci a rovnicemi.

Poslední kapitola je věnována ekonomice sanačních technologií. Přesný model pro srovnání nákladů jednotlivých sanačních technologií je de facto nemožné vytvořit, protože každá lokalita a každá kontaminace je svými vlastnostmi jedinečná. Autor k problému přistupuje tak, že popisuje nedostatky v určování ekonomických parametrů sanačních technologií, uvádí možnosti pro zvýšení srovnatelnosti cenových informací, přináší přehled běžně používaných jednotek pro vyjádření jednotkových cen a cenových prvků potřebných pro určování ceny nebo odhad nákladů a uvádí některá cenová porovnání ze zahraničních zdrojů.

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU
LIFE CYCLE ASSESSMENT - LCA

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
ISBN 978-80-86832-42-5, 264 s.  f ormát B5, brož., cena s DPH 666 Kč (DPH 15 %)

V polovině roku 2009 vyšla původní česká publikace věnovaná posuzování životního cyklu. Autor, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. metodu LCA vyučuje a také se jí zabývá v praxi. Vydávaná publikace je první svého druhu v ČR, v češtině dosud podobná publikace shrnující základní metodické postupy metody LCA nevyšla, proto bylo velmi těžké zvolit správné české termíny pro některé odborné výrazy. Autor se inspiroval v diskusích s odborníky jednotlivých technických, přírodovědných i lékařských oborů, a zejména s Ing. Marií Tichou, konzultantkou v oboru životního prostředí a LCA, a ověřoval si logiku a srozumitelnost publikace v diskusích se svými studenty. Finální podobu získala publikace po připomínkách a pečlivě zpracované recenzi Ing. Květoslavy Remtové, CSc., pedagožky Vysoké školy ekonomické v Praze.  
                                                                    
Monografie je doplněna přehledem platných ČSN EN ISO norem a souvisejících ISO dokumentů, seznamem citované literatury, rejstříkem zkratek a indexů, věcným rejstříkem a slovníkem vybraných termínů a obsahuje řadu rovnic, grafů a obrázků. Nepochybně aspiruje na to, aby se stala účelnou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají problematikou environmentálního managementu, i pro ty, jichž se tato problematika dotýká zatím jen okrajově.


RADIOAKTIVNÍ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Ing. Eduard Hanslík, CSc. a kolektiv autorů
ISBN 978-80-86832-64-7, 108 stran, formát A4, brož.,

cena s DPH 440,- Kč (DPH 15 %)
 

Ing. Eduard Hanslík, CSc., vedoucí oddělení radioekologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., který dlouhodobě pracuje v oblasti radiologických analýz vzorků životního prostředí a radioekologie, sestavil z předních českých odborníků autorský kolektiv, který během několika měsíců roku 2011 připravil ucelenou publikaci RADIOAKTIVNÍ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Publikace přináší informace o charakteristických vlastnostech radioaktivních látek, o přírodních i antropogenních zdrojích radionuklidů, možných rizicích z příjmu radioaktivních látek, o zdrojích znečištění prostředí přírodními i umělými radionuklidy, dále o globální a regionální distribuci a výskytu radioaktivních látek v prostředí, se zvláštním zaměřením na obsah radonu 222, o metodách zneškodňování materiálů kontaminovaných radionuklidy a je doplněna věcným rejstříkem a rejstříkem zkratek a značek.

Publikaci doporučujeme managementu a pracovníkům laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod a dalších složek životního prostředí, zástupcům státní správy, pracovníkům vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, studentům, zástupcům ekologických iniciativ a všem dalším zájemcům o problematiku výskytu a chování radioaktivních látek v životním prostředí.

 

 

 

 

 

Sleva publikací 2013

Objednávka publikací 2013

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz