1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.

1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Novela definuje způsob udělování výjimek vodoprávním úřadem pro případy, kdy realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody, novelizuje správu poplatků a mění či zpřesňuje i další ustanovení starších právních předpisů.

Důležitou změnou, kterou novela přináší, je nová definice pojmu odpadní voda a způsoby likvidace odpadních vod. § 38, odst. 8 novely stanoví, že ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit jejich odvoz na čistírnu odpadních vod a prokázat tento způsob jejich likvidace vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí předložením dokladu, a to zpětně za období posledních dvou kalendářních let. K odvozu odpadních vod je oprávněn pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.