Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

V nové verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, která je platná od 2. 1. 2018, dochází k několika dílčím změnám, které jsou přehledně zaznamenány v úvodu dokumentu. Patří k nim například požadavek, aby proti žadateli nebylo vedeno trestní řízení nebo tento nebyl pravomocně odsouzen, doplnění postupů, kterými se zastavuje řízení o udělení dotace v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech, požadavek na Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře atd.

Podrobnější informace je možno najít zde