ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří

ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka vydal dne 20. července 2012 na základě úspěšného posouzení nezávislých posuzovatelů OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE č. 414 společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. evidované pod číslem 4136.
Provádění vzorkování ve společnosti VZE je ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato akreditace prokazuje odbornou způsobilost k provádění vzorkování matric (voda pitná, voda určená pro lidskou spotřebu, voda povrchová, voda podzemní, voda ke koupání, voda odpadní, kapalný kal, kaly z ČOV a úpraven vod, zeminy a pevné materiály, sedimenty, půdní vzduch) a k analýzám vzorků na místě (terénní měření) dle ustanovených a posouzených metod naší společnosti.
Osvědčení o správné činnosti laboratoře platí do 31. srpna 2015.