cena ČOV, nádrže - na červen 2011

čistírna odpadních vod ČOV VZE 4 - cena 28 490,- Kč bez DPH za funkční komplet

nádrž KN 2,2 , objem 2m3 cena 11 900,- Kč bez DPH rozměry viz níže klik na odkaz

nádrž KN 6, objem 5,30 m3 cena 20 900,- Kč bez DPH rozměry viz níže klik na odkaz

Podmínky akce - sleva platí pro závazné objednání v průběhu měsíce června 2011, tj. objednáte-li výrobek od 1.6.-30.6.2011. Realizace může být následně v průběhu roku. Slevy se nesčítají.


 

ČOV VZE4  cena 28 490,- Kč bez DPH

cena včetně 20% DPH 34 188,- Kč

Jak dosáhnout nejvýhodnější ceny?

Cena obsahuje:

 • ČOV VZE 4 včetně kompletní technologie
 • nástavec do 30 cm s uzamykatelným plastovým víkem
 • membránové dmychadlo
 • doprava do 50 km od Chrudimi zdarma
     

Cena neobsahuje:

 • montáž = 3600,- Kč bez DPH
 • uvedení do provozu = 1200,- Kč bez DPH

 

nádrž KN 2,2 , objem 2m3 cena 11 900,- Kč bez DPH

cena včetně 20% DPH 14 280,- Kč

nádrž KN 6, objem 5,30 m3 cena 20 900,- Kč bez DPH

cena včetně 20% DPH 25 080,- Kč

Označení Objemy (m3) Rozměry
Typ nádrže teoretický užitečný D Výšky (mm) Hmotnost (jen orientační)
(mm) H H1 (kg)
KN 2,2 2,26 2,00 1200 2010 1760 73
KN 6 6,10 5,30 2000 2016 1760 180

 

 

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod je řešením pro likvidaci odpadních vod při stavbě nového rodinného domu a při rekonstrukci starší nemovitosti, které nemají napojení na kanalizaci s veřejnou čistírnou.

Čistírna odpadních vod je vodním dílem dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. K provedení stavby vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodní dílo:

Vyčištěné vody se vypouštějí do vod povrchových, do jednotné kanalizace, nebo zasakují do vod podzemních.

Zálivka – nejedná se o vodní dílo:

Vyčištěnou vodu lze využít na zálivku – vodní zákon vyčištěnou vodu použitou k zálivce pozemků nepovažuje za zasakování. Předpokládá, že voda bude využita rostlinami v orniční vrstvě. V tomto případě se o vodní dílo nejedná.

Povinnosti provozovatele vodního díla:

předpoklady:

odpadní vyčištěná voda je vypouštěna do vod povrchových, podzemních vod

Na zhotovení ČOV musí být:

 • zpracovaný projekt domovní čistírny
 • projekt je podkladem pro vodoprávní povolení stavby
 • s vodoprávním povolením obdržíte „povolení k nakládání s odpadními vodami“, kde je určen požadovaný stupeň vyčištění, způsob kontroly čištění
 • po kolaudaci čistírny je povolen zkušební provoz, který je vyhodnocen, pak je povolen trvalý provoz
 • kontrola kvality během zkušebního i trvalého provozu je třeba dokladovat rozborem vzorků na odtoku
 • v případě zasakování drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba doplnit hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod
    

Jak dosáhnout nejvýhodnější ceny?

V případě dodávky ČOV s montáží, za účelem přiznání snížené sazby DPH (10%), se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo níže uvedené doklady nejpozději do 14 dnů od podpisu objednávky:

 •  kopii výpisu z katastru nemovitostí, pokud objednatel tento výpis nemá, dodá kopii stavebního povolení či ohlášení stavby, z kterého je patrné, že se jedná o nový rodinný dům nebo rekonstrukci starší budovy
 •  u nových RD i kopii části výkresové dokumentace, kde je uvedena podlahová plocha celého domu (včetně obytné půdy, sklepa a garáže, pokud jsou součástí domu), obytná plocha nesmí přesáhnout 350 m
 • jednaní s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.
 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou pro stavební povolení ke stavbě DČOV:

 1. Doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu (výpis z katastru nemovitostí ověřený katastrálním úřadem).
 2. Projektovou dokumentaci stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních.
 3. Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
 4. Kopii časti katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
 5. Při vypouštěni odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby s odbornou způsobilosti odpovědného řešitele pro projektovaní, provádění a vyhodnocováni geologických prací v oboru hydrogeologie.
 6. Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových - stanovisko správce vodního toku, údaje o průtocích vody a údaje o jakosti vody ve vodním toku.
 7. Seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízeni, kteří jsou žadateli známi.
 8. Doklady o jednaní s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.