Do Sněmovny se vrací novela vodního zákona

Sněmovní tisk č. 45 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl rozeslán poslancům na začátku ledna 2018

Novela je v podobě, která byla poslanci projednávána již v loňském roce, ale byla schválena pouze v tzv. prvním čtení a do dalšího legislativního procesu již nepostoupila.

Stávající návrh novely zákona obsahuje pouze několik dílčích změn – například převod poplatkové agendy spojené s poplatky za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, změnu ustanovení týkající se geologických prací spojených se zásahem do pozemku ještě před samotnou realizací geologických prací, zakotvení způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem v případech, kdy realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody, upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona a některé další změny.

Podrobnější informace k průběhu projednávání zákona je možno najít na webových stránkách http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=45&CT1=0.