Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

5. září 2017 projednala Poslanecká sněmovna znovu novelu zákona EIA, přijala senátní návrhy a odeslala novelu prezidentovi republiky, který ji dne 12. září 2017 podepsal. Kromě změn, které navrhlo MŽP, novela zapracovává i novou evropskou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (transpoziční novela). Novela nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.

Novela přináší tyto změny:

  • posuzování bude podléhat nižší počet záměrů
  • základní doba stanoviska EIA se prodlužuje z pěti na sedm let a je umožněno její prodloužení o dalších pět let
  • ve výjimečných případech (veřejný zájem převládá nad zájmem ochrany životního prostředí) může vláda stavební záměr vyjmout z procesu EIA
  • pokud byly ve zjišťovacím řízení předloženy varianty projektu, zavádí se povinnost jejich vyhodnocení
  • stanovuje okruh tzv. navazujících řízení (konkrétní správní řízení jsou v textu vyjmenována)
  • zpřísňuje pravidla pro zpracování posudků

V souvislosti s novelou zákona EIA a novelou stavebního zákona poslalo MŽP do připomínkového řízení návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Termín pro připomínky byl stanoven na 3. října 2017.

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyšel pod číslem 326/2017 v částce Sbírky zákonů č. 111 dne 6. 10. 2017.