Operační program Životní prostředí - 119. výzva

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 4. 2. 2019 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 119. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 – 2020. Žádosti jsou přijímány od 4. února 2019 do 13. ledna 2020.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).

Výzva je průběžná (nesoutěžní). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,0 mld. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Text výzvy je zveřejněn na adrese https://www.opzp.cz/dokumenty/