Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 414

Společnost VZE se v loňském roce rozhodla vzhledem ke snaze o zkvalitnění svých činností požádat o posouzení správné činnosti své vzorkovací skupiny dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro odběry těchto matric:

- povrchová voda

- podzemní voda

- odpadní voda

- pitná voda

- vody ke koupání

- kaly z ČOV

- zeminy a pevné materiály

- sediment

- půdní vzduch

Bylo zapotřebí připravit veškerou dokumentaci dle požadavků normy, poté jsme se obrátili na ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří VÚV T.G.M. Praha.

Dne 1. června 2012 proběhlo první posouzení a následně nám bylo vydáno osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 414.

V letošním roce pak proběhla pravidelná kontrola laboratoře v rámci dozoru dne 24. května.  Posuzovatel ASLAB měl za úkol posoudit shodu obsahu příručky kvality s předepsanými požadavky normy, shodu obsahu příručky se skutečností, technickou a odbornou způsobilost zkušebních metod a postupům a jejich používání.

Jako podklady pro posuzování sloužily příručka kvality, dokumentace, záznamy, pozorování, dotazy a rozhovory s personálem laboratoře. Při posuzování byla použita metoda systematického vzorkování.

Byly kontrolovány záznamy systému zabezpečení a řízení kvality odběru vzorků pomocí terénních slepých pokusů. Zároveň byly ověřovány výsledky porovnávacích měření. Součástí kontrolní návštěvy byla účast na odběru podzemních vod při sanačním zásahu na lokalitě za účasti vedoucího laboratoře Ing. Jaromíra Hrachoviny a manažera kvality Ing. Františka Kopeckého.

Ve shrnutí kontrolní návštěvy je uvedeno: Všechny kontrolované typy záznamů jsou vedeny systematicky a věrohodně, zkušební metody, řízení a kontroly kvality jsou prováděny podle dokumentovaných postupů.

Také zde jsme spokojeni s výsledky auditu, neboť posouzení nezávislou osobou nám zaručuje odhalení možných chyb a neustálé zlepšování v této činnosti naší společnosti.