Povinnosti provozovatelů a vlastníků ČOV

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Povinnosti provozovatelů a vlastníků ČOV (obsluha a údržba ČOV, BOZP, PO).

Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, požadavků BOZP, ochrany zdraví při práci a dalších povinností pro obsluhu a údržbu ČOV.

Datum od:
30.10.2013 09:00
Datum do:
30.10.2013 15:00
Místo konání:
Chrudim, Píšťovy
Druh:
seminář

                                                                              PROGRAM

8:30 – 9:00

                                     Registrace účastníků

9:00 – 12:00

Povinnosti provozovatelů a zaměstnanců vyplývající z legislativních
požadavků a norem

Požadavky na obsluhu a údržbu ČOV

Vybavení ČOV a návaznost na BOZP a PO

Rizika vyplývající z obsluhy a údržby ČOV

Kategorizace práce, lékařské prohlídky

Faktory ovlivňující pracovníky ČOV, osobní ochranné pracovní pomůcky

Blok školení zaměřený na jednotlivé faktory v pracovním prostředí –
manipulace s ručním nářadím, manipulace s břemeny,
nakládání s chemickými látkami

Úrazy, první pomoc, důležitá telefonní čísla

Požární ochrana


12:00 – 12:50

                                        Polední přestávka

12:50 – 15:00

Základní práva a povinnosti vyplývající ze zákoníku práce – zajištění
agendy bezpečnosti práce, vyhodnocení rizik na pracovišti,
stanovení odpovědností na pracovištích, školení pracovníků

Povinnosti ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

Povinnosti ze zákona č. 258/2000 Sb. – kategorizace práce, vzor návrhu
na zařazení do kategorie, měření pracovního prostředí

Osobní ochranné pracovní pomůcky – typy ochranných pomůcek,
způsob vyhodnocení používání osobních ochranných
pomůcek na pracovišti

Pracovnělékařské služby – lékař poskytující pracovnělékařské služby,
druhy lékařských prohlídek, četnosti lékařských
prohlídek, vzor lékařského posudku

Tvorba předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany

                              Diskuze a vyhodnocení semináře

Více informací naleznete zde.