Revitalizace náhonu v Chrudimi

Město Chrudim získalo 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci náhonu v městském parku Střelnice, který je součástí přírodní památky Ptačí ostrovy. Revitalizace má spočívat v ose odtěžení bahnitých sedimentů z hlavní větve náhonu a spojovacího koryta, odstranění stavidlového jezu, opravu pevného jezu a odstranění překážek z koryta náhonu tak, aby nedocházelo k jeho zanášení. Dále budou opraveny nábřežní zdi, upraveny břehy, vybudovány přístupy k vodě pro veřejnost a hlavní koryto bude upraveno tak, aby umožňovalo přechod pěším návštěvníkům.

Výše uvedené úpravy přispějí nejen ke zvýšení atraktivity parku, ale vytvořením rybích přechodů, tůní a brodů i ke zlepšení životních podmínek pro vodní organismy.

Realizace zakázky má být zahájena v říjnu 2018 a ukončena v dubnu 2019. Zakázku ve veřejné soutěži získala naše společnost.

Informaci o zakázce přinesl Chrudimský deník dne 25. dubna 2018, bližší informace o Ptačích ostrovech jsou dostupné např. na https://botany.cz/cs/ptaci-ostrovy/.