Sanace areálu Transporta naší společností

K nejvážnějším ekologickým problémům města Chrudim a jeho okolí patřila dlouhá léta kontaminace areálu bývalého podniku Transporta, v němž se nacházely zbytky různých chemikálií, zejména rozpouštědel a těkavých uhlovodíků. Kontaminace zasahovala až do hloubky 12 m. Odstranění této závažné staré ekologické zátěže řešila naše společnost. Vlastní sanace probíhala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny). Sanační opatření vedla k výraznému poklesu kontaminace v podzemních vodách, hydraulická clona, která byla na místě instalována již v roce 2004 je však i nadále v provozu.

Úspěšný sanační zásah v areálu bývalého podniku Transporta připomněl v dubnu týdeník Chrudimsko pod titulkem Transporta je čistá, některá rizika ale dosud trvají (24. 4. 2018, str. 3). Ve stejném článku autor zmiňuje i další závažnou ekologickou zátěž na Chrudimsku – lom v blízkosti Skutče, který byl dlouhodobě využíván jako skládka nebezpečného chemického odpadu, zejména těžkých kovů, různých odmašťovacích přípravků, kyanidů a minerálních olejů. V současné době je toto místo, které se nachází nedaleko naučné stezky Žulová stezka Horkami, bez života a čeká na budoucí sanaci.