Archiv aktualit

 • 30.04.2018

  Nové dotace z OPŽP jsou určeny především pro obce a kraje a měly by pomoci zvýšit bezpečnost obyvatel před extrémy počasí.

  Zaměření dotačních výzev je v souladu s prioritami Ministerstva životního prostředí – na boj se suchem na straně jedné a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi nebo extrémními srážkami na straně druhé. Ve dvou výzvách je připraveno celkem 350 milionů korun.

 • 13.04.2018

  Poslanci ve středu 11. dubna 2018 definitivně schválili novelu vodního zákona.

  Ta obsahuje pouze několik dílčích změn – například převod poplatkové agendy spojené s poplatky za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod, ale i možnost bezplatného čerpání povrchových vod pro lesní školky, možnost zřizovat stanové tábory v záplavových územích a další.

 • 12.04.2018

  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí představilo na začátku dubna 2018 tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky.

  Tento plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev, a žadatelé, kterými mohou být především obce a města, mohou vyčerpat finance v objemu přes 8 miliard korun, které budou uvolněny z prostředků SFŽP.

  První výzvy by se měly rozběhnout již během měsíce dubna, do konce roku 2018 se předpokládá vyhlášení celkem 17 výzev.

 • 01.03.2018

  Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo v únoru 2018 vyčlenění částky 2 mil. Kč na realizaci opatření, jež mají pomoci regionu v boji proti suchu, čímž navazuje na Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou schválila vláda České republiky v červenci 2017.

 • 28.02.2018

  Na adrese https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1262-predbezna-trzni-konzultace-k-projektu-potencial-vyuziti-suchych-nadrzi-v-ramci-hospodareni-s-vodou-v-krajine.html zveřejnil web TA ČR informaci o předběžné tržní konzultaci k projektu Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině.

 • 30.01.2018

  I říjnový TOI TOI Cup 2017, který se uskutečnil 19.10. 2017 v Hlinsku v Čechách, jsme sledovali a samozřejmě fandili mladým cyklokrosařům.

  Celý záznam je k vidění na stránkách České televize zde

   

 • 26.01.2018

  Naše společnost již řadu let podporuje východočeský sport. Patříme například ke stálým partnerům společnosti ALLE s.r.o. se sídlem v Hlinsku, která je pořadatelem cyklokrosových závodů a jejímž prostřednictvím přispíváme i na činnost hlineckého cyklokrosového týmu, z něhož pochází i řada reprezentantů.

  Letošní mistrovství ČR v cyklokrosu se konalo v Mladé Boleslavi v sobotu 13. ledna 2018.

  Vítězům blahopřejeme!

 • 16.01.2018

  Do našeho pracovního týmu hledáme pracovníka na obsluhu vrtné soupravy, pracovníka pro pomocné práce na vrtné soupravě a stavebního technika:

  PRACOVNÍK NA OBSLUHU VRTNÉ SOUPRAVY

  Požadujeme: minimálně vyučení v oboru technického směru, zdravotní způsobilost, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, samostatné a aktivní jednání, flexibilitu po celé ČR. Praxe vítána. Řidičské oprávnění skupiny C nebo E a svářečský či vazačský průkaz výhodou.

  Náplň práce: Práce na vrtné soupravě.

 • 10.01.2018

  Sněmovní tisk č. 45 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl rozeslán poslancům na začátku ledna 2018

  Novela je v podobě, která byla poslanci projednávána již v loňském roce, ale byla schválena pouze v tzv. prvním čtení a do dalšího legislativního procesu již nepostoupila.

 • 10.01.2018

  V nové verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, která je platná od 2. 1. 2018, dochází k několika dílčím změnám, které jsou přehledně zaznamenány v úvodu dokumentu. Patří k nim například požadavek, aby proti žadateli nebylo vedeno trestní řízení nebo tento nebyl pravomocně odsouzen, doplnění postupů, kterými se zastavuje řízení o udělení dotace v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech, požadavek na Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře atd.

 • 09.12.2017

 • 21.11.2017

 • 03.11.2017

  Jedná se o standardní firemní razítko, které mělo namísto označení číselné řady označení písmenem "K" v kroužku. V době ztráty byla barva razítka černá. Toto razítko prohlašujeme ode dne 18. 9. 2017 od 8.00 hodin včetně za neplatné a naší společností již není používáno. Jakékoliv závazky vyplývající z případného použití tohoto razítka budou předány na Policii ČR. /sites/default/files/obrazky/skmbt_c36017110308290.pdf

 • 17.10.2017

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. 10. 2017 ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR 75. výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020.

 • 17.10.2017

  Letos již poslední dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Miliarda korun je připravena na řešení efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňové ochrany a rovněž řešení ekologických zátěží.

 • 14.09.2017

  5. září 2017 projednala Poslanecká sněmovna znovu novelu zákona EIA, přijala senátní návrhy a odeslala novelu prezidentovi republiky, který ji dne 12. září 2017 podepsal. Kromě změn, které navrhlo MŽP, novela zapracovává i novou evropskou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (transpoziční novela). Novela nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.

  Novela přináší tyto změny:

 • 04.08.2017

  Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů (částka 82) zákon č. 225/2017, tj. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2018 a přináší změny do řady oblastí. Významně mění i právní předpisy týkající se životního prostředí a jeho ochrany, např.

 • 08.07.2017

  V prosinci 2016 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. První čtení proběhlo na začátku února 2017, podrobnou rozpravou prošla novela v rámci druhého čtení v květnu 2017 a po třetím čtení v červnu 2017 sněmovna návrh schválila a poslala do Senátu. Ten ji vzápětí do Poslanecké sněmovny vrátil s tím, že žádá, aby byly upraveny některé body (např. přezkum nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Sněmovna na své červnové schůzi hlasovala a setrvala na původním návrhu zákona. 12.

 • 28.06.2017

  30.05.2017

  Od roku 2015 společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. každoročně provádí v místním maloplošném chráněném území PR Habrov managementové zásahy podporující biodiverzitu lučních ekosystémů (tedy mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris). V podstatě se jedná o kosení dvou navazujících lokalit nazývaných „Na Hradech“ a „Třešňovka“, včetně likvidace biomasy. Vzhledem k charakteru lokality (tzn., že se jedná o suché partie území s absencí podmáčených stanovišť) se zde provádí kosení pomocí mechanizace.