Spolupráce s VŠCHT Praha na výzkumu odstranění chlorovaných ethylenů z horninového prostředí

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se podílí na výzkumném projektu VŠCHT Praha s názvem "Vývoj train technologie pro odstranění chlorovaných ethylenů z horninového prostředí". V roce 2018 byly pro účely tohoto projektu odebírány vzorky podzemní vody a kalu ze studní v areálu bývalé čistírny oděvů v Pardubicích s cílem izolace směsné mikrobiální populace schopné degradovat chlorované uhlovodíky. Vzorky byly po dobu šesti měsíců podrobeny kultivaci v anaerobním prostředí v různých typech média, které zajišťovalo selekční tlak zvýhodňující růst mikroorganismů schopných dehalogenace chlorovaných ethylenů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo se studničním kalem, z něhož byla izolována kultura, která byla schopna během velmi krátké doby přeměnit veškerý přidaný tetrachlorethylen v řádu jednotek miligramů na litr média. Právě tetrachlorethylen byl v minulosti hojně používaný v chemických čistírnách oděvů nebo k odmašťování kovů. Jedná se o látku s negativními dopady na lidské zdraví a pravděpodobný lidský karcinogen.

Koncem letošního června jsme dostali zprávu o výsledcích molekulárně genetických metod, které zjistily, že konsorcium bakterií získaných z kalu kontaminovaného chlorovanými uhlovodíky obsahovalo i favorita mezi degradátory tetrachlorethylenu - bakterii Dehalococcoides ethenogenes. Ta je doposud jedinou známou bakterií, která je schopna odstranit veškeré atomy chlóru z tetrachlorethylenu a zredukovat tuto látku až na ethylen, který vykazuje nepoměrně nižší toxicitu a schopnost snadného rozkladu za oxidačních podmínek.