Vyšel nový stavební zákon č. 225/2017 Sb.

Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů (částka 82) zákon č. 225/2017, tj. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2018 a přináší změny do řady oblastí. Významně mění i právní předpisy týkající se životního prostředí a jeho ochrany, např. zákon o geologických pracích, horní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, lesní zákon, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o nakládání s těžebním odpadem, zákon o ovzduší, zákon o prevenci závažných haváriích a další.

Nejdůležitější změny, které zákon č. 225/2017 Sb. přináší, spočívají ve zjednodušení územně plánovací dokumentace, zkrácení lhůty pro soudní napadení územního plánu, prodloužení lhůty pro pořízení nových územních plánů obcí a měst, zjednodušené postupy pro širší okruh záměrů a sloučení povolovacích procesů do jednoho řízení, přechod pravomocí na speciální stavební úřady, změnu okruhu účastníků územního a stavebního řízení, změnu posuzování souladu s územním plánem, změny v možnostech přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů a změny procesu schválení užívání staveb.