Analytika odpadů II

Datum: 27.11.2012 - 28.11.2012

Úvodní referát přednesl Ing. Václav Švorc (MŽP), za předsednickým stolem oba hlavní odborní garanti a předsedající konference Ing. Pavel Bernáth a Ing. Dagmar Sirotková
Na informace Ing. Švorce o aktuální legislativě v oblasti odpadového hospodářství navázala Ing. Andrea Jonášová (MŽP) informacemi o POH
Tradičně zařazovaný referát týkající se norem v odpadovém hospodářství přednesla Ing. Lenka Fremrová (SWECO Hydroprojekt)
O významu způsobu zpracování dat z analýzy odpadů pro správné posouzení jejich vlastností informoval účastníky doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně
Obsahem referátu RNDr. Pavla Kořínka (CSlab spol. s r.o.) byla příprava položek zkoušení způsobilosti, testování homogenity a stability, vyhodnocení
Zástupci společnosti UNIVERZA-SoP, s.r.o. připravili pro konferenci přednášku o požadavcích na zkoušky odpadů a jejich dokumentaci v právních předpisech - přednáší Ing. Zdeněk Veverka
Za hradeckou společnost EMPLA AG, spol. s.r.o. vystoupil s příspěvkem Ing. Vladimír Bláha
Ing. Eva Klokočníková (ČIA, o.p.s.) referuje o akreditaci laboratoří pro rozbory odpadů
RNDr. Petr Kohout (Forsapi, s.r.o.) se ve svém příspěvku zabýval testováním vlivu terénní úpravy vzorku stavebního materiálu na analytické výsledky stanovení v sušině
Ing. Lukáš Groulík (Dekonta a.s.) zaujal účastníky referátem z praxe, který se týkal vzorkování odpadů v nelegálním skladu výbušnin v Bělé nad Svitavou
Technickou univerzitu v Košicích reprezentovala referátem Ing. Zita Takáčová
Odborný garant konference Ing. Tomáš Bouda, CSc. (ALS Czech Republic s.r.o.) při přednášce
Pohled do auditoria
Mezi účastníky byli i zástupci VŠCHT Praha (na snímku vpředu prof. Zábranská, Ing. Pokorná)
Porada odborné garantky konference Ing. Dagmar Sirotkové (VÚV T.G.M.) se zástupkyněmi VUSTAH
Pro vystavovatele byl připraven samostatný salonek
Výstavní stolek společnosti Carbon Instruments
Vystavovatele společnost Spectro CS s.r.o. zastupoval Ing. David Koňař
Mezi vystavovatele patřila i havlíčkobrodská společnost Gryf s.r.o.
U výstavního stolku společnosti VUSTAH získává informace odborný garant konference Ing. Pavel Bernáth, ředitel ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem
Výstavní stolek společnosti BDL Czech Republic, Turnov
Firma HUKOS s.r.o. oslovovala účastníky nejen u svého výstavního stolku, ale i krátkou přednáškou o analýze těžkých kovů a nebezpečných látek v odpadech
Firma 2Theta ASE, s.r.o. se na konferenci prezentovala přednáškou o ekonomické volbě analytické metody a výstavkou
U výstavního stolku firmy Nicolet  CZ s.r.o. bylo prázdno jen výjimečně
Dr. Jaroslav Pól (Thermo Fisher Scientific s.r.o.) přednesl krátkou přednášku o automatizovaném screeningu organických polutantů v odpadních vodách pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
Oba hlavní vystavovatelé nabízeli služby účastníkům přímo v konferenčním sále (na snímku stánek společnosti ALS Czech Republic)
Druhým hlavním vystavovatelem byl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Posterovou sekci zastupovala například plakátová sdělení MVDr. Hany Štegnerové (VUSTAH) či RNDr. Kateřiny Fliegerové, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Společenský večer byl zahájen rautem
Rautový stůl se studeným občerstvením
Teplý bufet
Nápojový stůl
Snímek z průběhu rautu
Úvodní přednášku druhého dne na téma Vymezení povinných subjektů ohlašujících do IRZ z pohledu MPO přednesla Ing. Dana Sládková (MPO)
O legislativních aspektech hodnocení sedimentů vodních toků informoval přítomné Ing. Pavel Hucko, CSc. (VÚVH)
RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. (ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem) při přednášce Validace metody aerobní oxidace odpadů - AT4
Za autorský tým Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí VUT Brno vystoupila s referátem prof. Milada Vávrová
Ing. Ladislava Matějů (SZÚ) hovořila o novinkách v mikrobiologii odpadů
Tématem příspěvku Ing. Benákové, CSc. (VÚV T.G.M.) byly vybrané patogenní bakterie v sedimentech
Závěrečný referát s názvem Využití stanovení ekotoxicity při hodnocení odpadů připravil a přednesl Ing. Vít Matějů (Envisan-GEM, a.s.)