Analytika odpadů III

Datum: 13.11.2013 - 14.11.2013

Referátem o aktuální a připravované legislativě v oblasti odpadového hospodářství zahájil konferenci ředitel odboru odpadů MŽP Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Pohled do konferenčního sálu hotelu Centro v Hustopečích
Konferenci předsedali Ing. Pavel Bernáth, Ing. Dagmar Sirotková a Ing. Tomáš Bouda, CSc. (při přednášce Ing. Fremrové)
Ing. Perný se věnoval hodnocení analytických výsledků
Ing. Gabriela Svobodová přednesla referát o zkušenostech s automatickým vzorkováním odpadu
Společnost ALS Czech Republic přispěla do programu referátem o stanovení šestimocného chromu (Ing. Hejdrychová)
RNDr. Petr Kohout vystoupil na konferenci s dvěma zajímavými referáty
Příspěvek Ing. Ladislavy Matějů se týkal limitů v mikrobiologii odpadů
Blok přednášek o BRO zahájila Ing. Michaela Budňáková z MZe (blok řídila Ing. Sirotková, VÚV T. G. M., v.v.i)
Podstatnou část referátů bloku o BRO přednesli pracovníci ÚKZUZ - Mgr. Poláková, Ph.D.(na snímku), Ing. Houček a Ing. Žalmanová
Stanovení fytotoxicity kompostů bylo obsahem referátu Ing. Tomáše Boudy, CSc. (ALS Czech Republic, s.r.o.)
Úvodní vystoupení v bloku Stavební, demoliční a průmyslové odpady patřilo Ing. Mileně Veverkové (UNIVEZA SoP, s.r.o.)
Dlouhou diskusi vzbudil referát Ing. Zdeňka Veverky o problematice nakládání s výkopovými zeminami obsahujícími semena invazivních rostlin
První den konference uzavřela přednáška RNDr. Petra Kohouta
Personál hotelu Centro při přípravě večerního rautu pro účastníky konference
Personál hotelu Centro při přípravě večerního rautu pro účastníky konference
Raut je připraven
Druhý den konference zahájiilo vystoupení doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc., představitele Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR
Ing. Bláha ze společnosti EMPA AG referuje o odběrech vzorků železničních svršků a interpretaci výsledků
MUDr. Magdalena Zimová, CSc. patřila mezi nejčastější diskutéry a také vystoupila s referátem
O stanovení kynaidů v průmyslových odpadních vodách přednášela Ing. Najmanová (ENVISAN-GEM, a.s.)
VŠB-TU Ostrava reprezentovala svou přednáškou Ing. Klára Drobíková z Centra nanotechnologií
Jediným zahraničním lektorem byl Ing. Pavel Hucko, CSc. z bratislavského VÚVH