Mars Svratka - Sanace bývalé neutralizační stanice

Datum: 04.07.2013

Pohled na neutralizační stanici a prostor kalového pole před zahájením prací
Pohled do reakční jímky neutralizační stanice - odčerpání kalů před zahájením demolice
Bourání konstrukcí kalového pole
Demolice nadzemních konstrukcí nepodsklepené části neutralizační stanice
Nakládání vybouraného materiálu z reakčních jímek
Bourání železobetonových konstrukcí reakčních jímek
Odvážení vybouraného stavebního materiálu, vlevo vytěžený prostor kalového pole
Prostor sanační odtěžby zemin v podloží kalového pole
Montáž prvků sanační technologie na připravenou zpevněnou plochu
Stavba objektu pro sanační technologii
Pohled na bourané suterénní části konstrukcí neutralizační stanice
Prostor neutralizační stanice po odtěžení stavebních konstrukcí
Hutněný zásyp prostoru kalového pole
Sanační odtěžba kanalizace z neutralizační stanice do starého koryta
Prostor zasypaného výkopu po demolované kanalizaci a sanační technologie
Prostor trasy kanalizace do starého koryta po provedení zpětného zásypu a rozprostření ornice
Finální úprava terénu v prostoru neutralizační stanice a kalového pole