Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory

Datum: 23.02.2015

V současné době společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o realizuje práce v rámci projektu „Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory“. Tento projekt, který je spolufinancován z Evropských fondů, má za cíl obnovu a podporu  specifických ekologických podmínek lokality. Multiplikačním efektem je pak podpora turistické atraktivnosti této historicky významné lokality.

Obnova a podpora ekologických funkcí zahrnuje několik dílčích na sebe navazujících etap prací, které ve finální podobě povedou k obnově původní krajinné struktury lokality, bylinného patra a zajištění udržitelnosti dlouhodobé péče o nelesní stanoviště. Ke splnění těchto cílů bylo třeba v první etapě prací odstranit nevhodné dřeviny, které tvoří nižší i vyšší patro současných porostů. Základy porostů, které byly při těchto pracích podporovány, tvoří ovocné sady s regionálním původním vysokokmenným materiálem. Po odkřovinění a výřezu nežádoucích dřevin proběhla výsadba původních starých odrůd ovocných dřevin v místech, kde již buď došlo k rozpadu původních částí sadu, anebo bylo novou výsadbou na původní sad vhodně navázáno, do tvaru, který podporuje ekologicko-estetickou funkci sadu.

Další etapou prací je obnova a podpora původních druhů travinobylinných společenstev, kdy podporou spontánní sukcese a výsevem fytogeograficky, geneticky i ekologicky vhodných druhů trav dojde k postupné přeměně současné bylinné skladby na původní travinobylinná společenstva.

V rámci těchto prací proběhne několikeré kosení těchto ploch a na části ploch bude proces přeměny podpořen pastvou ovcí a koz. Práce budou ukončeny na podzim 2015.