Revitalizace vodního toku Šporka

Datum: 18.05.2015

Revitalizační opatření v dolní části toku Šporky spočívalo ve vytvoření stabilních tůní v levobřežní nivě,které budou rozvíjet stávající mokřadní stanoviště. Hlavní tůň je navržena jako boční a je napájena z toku Šporky s následným odtokem zpět do hlavního koryta. Hlavní tůň je doplněna o 3 menší samostatné tůně.

Stávající koryto toku je vzhledem ke své dnešní funkci zachováno v nynější podobě a je doplněno rozmístěním kamenů vhodné velikosti pro rozvolnění dnes napřímené proudnice toku v blízkosti nátoku do napájecího koryta. Revitalizační opatření je doplněno o doprovodnou vegetaci toku v celé dotčené trase.

V místě přerušení stávající levobřežní hrázky z důvodu napájení tůně a v místě zpětného zaústění odtoku z tůně do Šporky jsou situovány ocelo-dřevěné mostky (lávky) pro zachování možnosti průchodnosti lokality a obsluhy toku.