vlna
 Dobrý den,
   

rádi bychom Vás informovali o možnosti výhodné nabídky pro objednání čistírny odpadních vod :

objednání čistírny odpadních vod ČOV VZE4 do konce května 2011, montáž zdarma, celá akce zde.

Pokud se rozhodnete čistírnu u nás objednat, můžete využít dokument „objednávka“ v pdf, nebo objednávku online na našem webu Čistička odpadních vod „objednávka online“.

Vyžaduje-li Vaše lokalita návštěvu před dodáním ČOV, navrhněte, prosím, termín.

V případě dalších dotazů, kontaktujte obchodního zástupce Tomáše Kašpara na tel. čísle 724 758 459, 800 13 11 13 nebo e-mailu: tomas.kaspar@ekomonitor.cz. Můžete samozřejmě zaslat sms s žádostí o kontakt, v nejbližším reálném termínu Vás zkontaktuje.

Kudy se bude ubírat legislativa?

Návrh metodického pokynu k připomínkám

V návaznosti na vydání nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod od vod podzemních, odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí připravil v uplynulých týdnech návrh metodického pokynu k jeho provádění v praxi. Obsah metodického pokynu vychází z připomínek a námětů, které odbor od doby platnosti nařízení obdržel.

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č.416/2010 Sb.

 

Jak dosáhnout nejvýhodnější ceny čistírny odpadních vod?

 V případě dodávky ČOV s montáží, za účelem přiznání snížené sazby DPH (10%), se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo níže uvedené doklady nejpozději do 14 dnů od podpisu objednávky:

 • kopii výpisu z katastru nemovitostí, pokud objednatel tento výpis nemá, dodá kopii stavebního povolení či ohlášení stavby, z kterého je patrné, že se jedná o nový rodinný dům nebo rekonstrukci starší budovy
 • u nových RD i kopii části výkresové dokumentace, kde je uvedena podlahová plocha celého domu (včetně obytné půdy, sklepa a garáže, pokud jsou součástí domu), obytná plocha nesmí přesáhnout 350 m2
 • jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou pro stavební povolení ke stavbě DČOV:

 1. Doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu (výpis z katastru nemovitostí ověřený katastrálním úřadem).
 2. Projektovou dokumentaci stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních.
 3. Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
 4. Kopii časti katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
 5. Při vypouštěni odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby s odbornou způsobilosti odpovědného řešitele pro projektovaní, provádění a vyhodnocováni geologických prací v oboru hydrogeologie.
 6. Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových - stanovisko správce vodního toku, údaje o průtocích vody a údaje o jakosti vody ve vodním toku.
 7. Seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízeni, kteří jsou žadateli známi.
 8. Doklady o jednaní s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.
 

čistírna odpadních vod ČOV VZE 4 - cena 33 500,- Kč bez DPH za funkční komplet s montáží zdarma

celá nabídka - klikněte na odkaz

 

Výhody:

 • čistírna odpadních vod - jednoduché a zároveň plně fukční řešení
 • profesionální zpracování
 • čistírna odpadních vod - komplexní i jednotlivá služba - poradenství, projekt, dodávka a montáž
 • jednoduchá obsluha

_________________________
Záruční doba:

Při montáži čistírny odpadních vod prováděné kupujícím:

v délce 24 měsíců od zakoupení, při dodržení pokynů výrobce pro montáž domovních čistíren odpadních vod.
Při dodávce a montáži prováděné pracovníky Vodních zdrojů Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim:

nadstandardní záruka 60 měsíců od montáže domovní čistírny odpadních vod.

_________________________

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se zabývá komplexně ekologickými službami, na trhu je již přes dvacet let. Kromě sanací, průzkumů a dalších služeb má moderně zařízenou dílnu na výrobu plastikářských výrobků, které se vyrábějí svářením z desek a stěnových prvků.

Svařování plastů probíhá mj. pomocí svářečky plastů, která je řízena procesorem pro kontrolu nastavených parametrů. Proces svařování je automatický, svařuje se na tupo.

Vyrábí se z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu, z desek z homogenního polypropylenu a z jejich kopolymerů.

Veškeré výrobky odpovídají příslušným normám ČSN, EN a nařízením vlády.

 

 

Logo Ekomonitor

 

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
Chrudim 3
PSČ: 537 01

Za Váš zájem a případnou odpověď děkujeme a přejeme příjemné dny.

 

Za firmu

Mgr. Pavel Vančura

Telefon Zelená linka:      +420 800 13 11 13
Telefon na spojovatelku:
+420 469 682 303
Fax:                                 +420 469 682 310
e-mail:               ekomonitor@ekomonitor.cz
Web:                           www.ekomonitor.cz

vlna

Obchodní sdělení.

Pakliže Vás tato nabídka nezaujala a nepřejete si být touto formou kontaktováni, prosím zašlete tuto informaci na e-mail odesilatele.

 

SLUŽBY:

Analýza rizika

Ekologické audity

Posudky EIA

Vodovody a kanalizace

 

Inženýrskogeologické průzkumy

Likvidace ekologických zátěží

Hlukové studie, akustické posudky

Semináře a konference

 

Úpravny vody

Havarijní služba

Plastikářská výroba

Průzkumné práce

 

Odradonování, optimalizační studie

Moderní sanační postupy

Odběry vzorků, zajištění analýz

Hydrogeologické průzkumy, nové zdroje vod

Ke stažení: Katalog  služeb  Katalog výrobků  

VÝROBKY:

Čistírny odpadních vod

ČOV do 125 EO

Jímky

Lapáky tuků

 

Plastové nádrže

Septiky

Vodoměrné šachty

Zemní filtry

 

Čiřiče vody

Provzdušňovací věže

Biofiltry

Ventingové stanic

 

Odlučovače lehkých kapalin

Horizontální provzdušňovače

Biologické dočišťovací filtry

Vzduchové filtry

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Email: ekomonitor@ekomonitor.cz
Web: http://www.ekomonitor.cz

Zelená linka: +420 800 131 113
Telefon (spojovatelka): +420 469 682 303
Fax: +420 469 682 310