Mechanicko-biologické čistírny

Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena na kanalizaci končící na veřejné ČOV, pak je nejlepší cestou při řešení likvidace odpadních vod nákup a instalace domovní čistírny odpadních vod. Tyto čistírny jsou určeny pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení, průmyslových a zemědělských provozoven.

 • 20leté zkušenosti v oblasti odpadních vod a výroby ČOV
 • Kvalitní čističky za solidní ceny, šetrné k životnímu prostředí
 • Prodloužená záruka

 

 • Komplexní poradenství
 • Konzultace se zákazníkem
 • Návštěva projektanta na lokalitě
 • Snadná a rychlá komunikace v rámci projektové přípravy

 

 • Termíny dodání dle domluvy
 • Nenáročné stavební úpravy, jednoduchá montáž
 • Nízké provozní náklady

 

Popis a funkce čistírny

Čistírnu tvoří válcová nádrž svařená z polypropylenu. V ní je vložen válcový komponent s kuželovou spodní částí.  Prostor mezi těmito nádržemi je rozdělen stěnami na část sedimentační a aktivační. V jedné části meziprostoru je umístěn mechanický stupeň čistění - sedimentační, v jeho druhé části a středovém válci se nachází stupeň biologický.

Odtok vody z mechanického stupně je opatřen nornou stěnou pro zachycení biologických nečistot. Biologický stupeň je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží.
Odpadní voda z objektu natéká přívodním potrubím (1) do mechanického stupně čištění (2). Po sedimentaci pevných částic a zachycení plovoucích nečistot nornou stěnou voda přepadá do aktivační části čistírny (3). Zde je provzdušňována pomocí jemnobubliného provzdušňovacího elementu (4) a zároveň intenzivně víří. Aktivovaná odpadní voda protéká potrubím (5) do dosazovací nádrže (6), kde se usazuje aktivovaný kal (7). Vyčištěná odpadní voda přepadá přes přelivný žlab (8) a odtéká výtokovým potrubím (9). Usazený aktivovaný kal (7) je odčerpáván mamutkovým čerpadlem (10) zpět do aktivační části čistírny. Potřebný tlak vzduchu pro chod čistírny zajišťuje dmychadlo (11).

Voda zbavená plovoucích a usaditelných látek přepadá do aktivační nádrže. Zde dochází při intenzivním míchání a provzdušnění k biologickému čištění odpadní vody mikroorganizmy, které jsou přítomny ve formě tzv. aktivního kalu. Činností těchto mikroorganizmů dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárůstu hmoty aktivního kalu. Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže, ve které dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná od¬padní voda odtéká odtokovým zařízením do odtokového potrubí. Před potrubím odtoku je přelivný žlab, který zachycuje případné plovoucí nečistoty na hladině. Aktivní kal, který sedimentuje ve spodní části dosazovací nádrže je průběžně odčerpáván mamutkou zpět do nádrže aktivační.

 

Materiálové provedení

Veškeré komponenty (nádrž, vestavba, potrubí kalu, vzduchu a vody, příchytky) jsou vyrobeny z polypropylenu, přívodní hadice vzdu­chu k jednotlivým přívodům jsou tlakové do 10 bar z polyethylenu.

Čistírna kromě dmychadla neobsahuje žádný elektrický spotřebič a žádnou pohyblivou součást. Z toho důvodu a vzhledem k použi­tým materiálům jsou náklady na provoz a údržbu čistírny velmi nízké.

 

Podmínky pro instalaci

Čistírna se instaluje vždy bez nadzemní části, krycí víko je mírně navýšeno nad okolní terén. Čistírna se do připraveného výkopu umístí na pískové lóže a po připojení potrubí odpadní vody a vzduchu se obsype tříděným materiálem.

Dmychadlo je umístěno v objektu, a to tak, aby bylo nad hladinou vody v čistírně. V případě, že objek není podsklepen, lze umístit dmychadlo v nebytových prostorách domu (předsíň, spíž, kotelna, chodba apod.), kde vzhledem k malé hlučnosti neruší.

Domovní ČOV s akumulační nádrží na vyčištěnou vodu.

Spojení domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu je varianta, která předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Z hlediska vodního zákona, pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, ať zemědělských či okrasných zahrad, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.

Pokud se občan rozhodne čistit odpadní vodu v domovní čistírně s vypouštěním předčištěné vody do povrchových nebo podzemních vod, bere na sebe povinnosti provozovatele vodního díla. Znamená to, že:

 1. Musí mít zpracovaný projekt domovní čistírny.
 2. Na základě tohoto projektu dostane vodoprávní povolení stavby, které v sobě slučuje obvykle dva právní úkony. Jednak stavební povolení uvedeného vodního díla a jednak povoleni k nakládání s odpadními vodami. V tomto „povolení k nakládání s odpadními vodami“ je určen požadovaný stupeň čištění odpadních vod, způsob kontroly čištění atd.
 3. Pokud jsou předčištěné odpadní vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba k projektu ještě doplnit hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod.

Pro tyto případy vám společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. zajistí tyto komplexní služby:

 • projekt pro vodoprávní povolení (zpravidla hotový do 5 pracovních dnů)
 • hydrogeologické posudky
 • vodoprávní povolení

 

Dále kompletní dodávky doplňkových plastových zařízení jako jsou:

 

 • akumulační nádrže v kruhovém i hranatém provedení (od 1 m3 – 40 m3)
 • přečerpávací nádrže vč. čerpadel
 • kontrolní nádrže
 • revizní šachty
 • schránky na dmychadla

Výkopové a stavební práce si většinou zákazníci zajišťují sami, z důvodu úspory nákladů oslovují místní stavební firmy nebo soukromníky disponující těžkou technikou. Po domluvě Vám tyto práce můžeme rovněž zajistit.

Dodávku a montáž provádí společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Termín dodávky a montáže je zhruba 3 týdny po objednání, po domluvě lze dohodnout termín i kratší.

Záruka na výše uvedenou domovní ČOV je standardních 24 měsíců, při odborné montáži firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. je záruka prodloužena na 60 měsíců (záruka neplatí pro membránové dmychadlo SECOH, zde je pouze 24 měsíců)

 

Doprava do 50 km zdarma.