Metodické pokyny

   
Věstník MŽP (2013/3,4)

 Metodický pokyn odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí Provozní řád ISPOP 

Seznam inspekcí uskutečněných v posledním roce a testovací zařízení zařazená do Národního programu SLP

Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ke sjednocení postupu orgánů ochrany přírody při stanovení odchylného postupu dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, při prevenci závažných
škod na rybářství působených kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo sinensis) a za účelem ochrany volně žijících živočichů v souvislosti s predací tímto druhem

Sdělení odboru legislativního a odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší

Věstník MŽP (2013/2)

A. Životní prostředí všeobecně
B. Jednotlivé složky
Statut řídícího programu Zelená úsporám 26 Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví státní síť imisního monitoringu

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Sdělení odboru odpadů MŽP týkající se ročních zpráv o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Věstník MŽP (2013/1)  
Věstník MŽP (2012/9) 1.Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací
2.Dodatek ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
3.Přílohy V
Věstník MŽP (2012/8)

1.Metodická pomůcka pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability
2.Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodního původu a závažných havárií

3.Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profilu
4.Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
5.Sdělení odboru odpadů MŽP ve věci výpočtu indikátoru odpadového hospodářství I. 22 – Podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky vzhledem ke srovnávací základně 1995
6.Dodatek č. 9 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
České republiky

Věstník MŽP (2012/7) 3. Metodický návod - komunitní/ obecní kompostárna
Věstník MŽP (2012/06) 7. Statut Řídícího výboru Programu Zelená úsporám
Věstník MŽP (2012/05)

9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí
pro provádění podrobného hodnocení rizika
ekologické újmy

10. Metodický pokyn odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí

Věstník MŽP (2012/04)

4. Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky
5. Dodatek č. 7 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR
6. Dodatek č. 8 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí České republiky

8. Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

6. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP
o doplnění Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů

Věstník MŽP (2012/03)

 4. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb.

5. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky č. 337/2010, ve znění vyhlášky č. 257/2011 Sb.

6. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb.

7. Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech

3. Sdělení odboru enviromentálních rizik o vydání seznamu inspekcí

4. Sdělení odboru ochrany vod o vydání následující odvětvové technické normy vodního hospodářství

5. Společné metodické sdělení MŽP a MMR k uplatňování požadavků dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu

Věstník MŽP (2012/02)

1. D odatek č. 3 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám

2. D odatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

3. D odatek č. 4 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám

1. Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění.

2. Metodický pokyn MŽP odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy

3. Metodický pokyn MŽP odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

1. S dělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010

2. S dělení redakce Věstníku MŽP o opravě Věstníku v částce 1/2012 v seznamu platných právních předpisů pod písm. B – jednotlivé složky v části IX. Nakládání s chemickými látkami

Věstník MŽP (2012/01) Seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných k l. lednu 2012
A. Životní prostředí všeobecně
B. Jednotlivé složky
I. Ochrana vod
II. Ochrana ovzduší
III. Ochrana přírody a krajiny
IV. Ochrana zemědělského půdního fondu
V. Ochrana lesa
VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství
VII. Nakládání s odpady
VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence
IX. Nakládání s chemickými látkami
X. Prevence závažných havárií
XI. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění
XIII. Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma
XIV. Antarktida
C. Ostatní
Věstník MŽP (2011/12) 9. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové  služby
10. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „Stanovení kategorie a uplatnění snižujících technologií u zemědělských zdrojů“
15. Sděleníodboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách
(úplný seznam k 31. 11. 2011) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Věstník MŽP (2011/10-11) Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na životní prostředí

Věstník MŽP (2011/8-9)

2. Dodatek č. 5 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
3. Statut Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám
5. Metodická instrukce Ministerstva životního prostředí č. 5/2011 k managementu volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří (péče o zvěř a myslivost) na území národních parků předpisů
6. Metodický pokyn pro podávání a schvalování projektů Clean Development Mechanism (CDM) pro investory z ČR
7. Metodické doporučení k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“
14. Sdělení odboru změny klimatu o aktualizaci metodického pokynu pro podávání a schvalování projektů Clean Development Mechanism (CDM)
Věstník MŽP částka 7, 07/2011

3. Metodický pokyn MŽP pro krajské úřady k povolování zařízení pro nakládání s odpady

4. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro analýzy rizik podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

Věstník MŽP částka 6,  06/2011 13. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o aktualizaci Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Věstník MŽP částka 3, 03/2011

1. Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP - Analýza rizik kontaminovaného území

2. Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP k plnění databáze Systém evidence kontaminovaných míst včetně hodnocení priorit.

6. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o zrušení odvětvových technických norem vodníhohospodářství

7. Sdělení odboru legislativního, odboru mezinárodní ochrany biodiverzity a odboru řízení státní správy MŽP k postupu podle § 38a písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění zákona č. 346/2009 Sb.

Věstník MŽP částka 2, 02/2011

1. Sdělení odboru odpadů MŽP k problematice„Limitní hodnoty ukazatelů interpretace výsledků zkoušek“

2. Sdělení odboru ochrany vod MŽP k poplatkům za vypouštěné znečištění do vodních toků § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), a § 7 vyhlášky č. 293/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kontrolní laboratoře

3. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v návaznosti na Vyhlášku č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění Vyhlášky č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší vydává tímto závazné číselníky k příloze č. 7, Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

4. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o typech vodních toků a vodních útvarů určených pro hodnocení stavu vod dle směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

5. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění seznamu správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

Věstník MŽP částka 1, 01/2011 Seznam platných právních předpisů, resortních  předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu životního prostředí ke dni 1. ledna 2011
Věstník MŽP (2010/12)

14. Dodatek č. 3 ke S měrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

15. Dodatek č. 4 ke S měrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

8. Metodický pokyn: příprava zkušebního vzorku pro posouzení odpadů na základě jejich vyluhovatelnosti a obsahu škodlivin v sušině

Věstník MŽP (2010/11) 13. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách
(úplný seznam k 31. 10. 2010) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Věstník MŽP (2010/08-10)

12. Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

13. Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

11. Sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP o zajištění zpracování Souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Českolipsko
– Dokeské pískovce a mokřady

12. Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících  stanic pro účely ústředního regulačního řádu
– aktualizace sdělení vydaného ve Věstníku MŽP č. 2/2010

7. Metodický pokyn, kterým se vydává seznam zdrojů, které budou součástí místních regulačních řádů  zpracovaných v souladu s § 8, odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Věstník MŽP (2010/07)

7. Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

8. Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

9. Dodatek č. 1 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám

10. Přílohy I a II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám

11. Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

9. Sdělení odboru ochrany horninového a půdního prostředí č.j. 57316/NV/10, kterým se upravuje  postup při odnímání zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu pro výstavbu výrobny elektřiny z energie slunečního záření

10. Sdělení odboru odpadů MŽP o výkladu MŽP k § 37a zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona 154/2010 Sb.

Věstník MŽP (2010/06)

6. Statut Řídícího výboru Programu Zelená úsporám

6. Metodické doporučení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k postupu orgánů ochrany přírody při poskytování informací o dotčených zájmech ochrany přírody a krajiny ve věcech řízení podle stavebního zákona

Věstník MŽP (2010/05)

5. Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

7. Sdělení odboru legislativního a odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP k udělování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů
živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., pro účely využívání ptáků
v sokolnictví

8. Sdělení odboru legislativního a odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP k postupu podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

Věstník MŽP (2010/04)

4. Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

5. Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových Rizik

5. Sdělení odboru ochrany vod o zrušení odvětvových technických norem vodního hospodářství

6. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 'kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008

Věstník MŽP (2010/03)

2. Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

3. Dodatek č. 1 k Přílohám II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické asistence

1. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší, kterým se vydává vzorový krajský (místní) regulační řád a kterým se upravuje provádění krajských (místních) regulačních řádů a dále výběr zdrojů, které budou součástí těchto regulačních řádů podle vyhlášky č. 553/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 373/2009 Sb.

3. Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění seznamu testovacích zařízení zařazených do
Národního programu SLP

4. Sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody o přijetí Záchranného programu – programu péče pro vydru říční (Lutra lutra) v ČR
v letech 2009-2018

Věstník MŽP (2010/02)

1. Statut Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám

1. Sdělení Sekretariátu rozkladové komise o zrušení výkladu přijatého výkladovou komisí ministra č. 2/2006, publikovaného ve Věstníku MŽP č. 5/2006

2. Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících stanic pro účely ústředního regulačního řádu

Věstník MŽP (2010/01) Seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných k l. lednu 2010
A. Životní prostředí všeobecně
B. Jednotlivé složky
I. Ochrana vod
II. Ochrana ovzduší
III. Ochrana přírody a krajiny
IV. Ochrana zemědělského půdního fondu
V. Ochrana lesa
VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství
VII. Nakládání s odpady
VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí
IX. Nakládání s chemickými látkami
X. Prevence závažných havárií
XI. Nakládání s geneticky modifi kovanými organismy a produkty
XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění
XIII. Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma
XIV. Antarktida
C. Ostatní