Pokyny pro instalaci ČOV pro 4 – 20 EO, označení VZE 4, VZE 8, VZE 12, VZE 20, výrobce Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim

Čistírna odpadních vod musí svým provedením a umístěním splňovat požadavky ČSN EN 12566-3+A1 „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel“.

Vzdálenost mezi čistírnou odpadních vod a domovní studnou má být minimálně:

 • 12 m v málo propustném zvodněném prostředí,
 • 30 m v propustném zvodněném prostředí  (Vyhláška č. 269/2009 Sb.).

V případě, že je čistírna umístěna ve vzdálenosti menší než 20 m od bytové zástavby,  musí být odvětrána nad  úroveň nejvyššího nadzemního podlaží. Dostatečné  odvětrání čistírny je  zajištěno, je-li provedeno odvětrání vnitřní kanalizace nad úroveň střechy objektu. V případě, že kanalizace  není odvětraná,  je nutno  provést samostatné  odvětrávací potrubí minimální světlosti 70 mm (pro typy VZE 4 a VZE 8), 100 mm (pro typy VZE 12 a VZE 20).

Při vzdálenosti čistírny od bytové zástavby větší než 20 m je možno provést odvětrání nástavcem ve výši 1  m, který může být umístěn přímo na poklopu čistírny.

Čistírny slouží k čištění splaškových odpadních vod přivedených do ČOV oddílnou stokovou soustavou. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové, ani drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí.

Pokud je čistírna použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čistírnu osadit lapák tuků příslušné kapacity.

Umístění  čistírny ve volném terénu je  nutno volit  s ohledem na vzdálenost od základů budov (min. 5 m), od pojezdu osobních vozidel (min. 2 m) a od pojezdu nákladních vozidel a mechanizace (min. 5 m).

Před  instalací čistírny  je nutno  provést výkop  o velikosti dané základními rozměry čistírny s tím,  že nejmenší půdorysný rozměr výkopu musí být minimálně roven  půdorysnému rozměru ČOV + min. 0,6 m (u  dna výkopu). Hloubka  výkopu je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem  a s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod.

 Plastová čistírna je určena k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Před  osazením  čistírny  je  nutno  na  dno výkopu provést armovanou betonovou desku tl.  min.

150 mm. Provedení základové betonové desky ve správné hloubce (založení a rozměry dle projektové dokumentace nebo stavební připravenosti), bez výstupků, s odchylkou od vodorovné roviny, která nepřesáhne hodnotu 5mm/2m. Splnění předchozích podmínek je nezbytné pro osazení a zprovoznění ČOV.

 

Po  osazení nádrže  čistírny do  výkopu je  nutno provést  naplnění čistírny  vodou  po  maximální  provozní  hladinu  a  provést  zkoušku těsnosti spojů. Zkouška vodotěsnosti  dle ČSN EN  12566-3+A1 „Malé čistírny odpadních vod“ je provedena ve výrobním závodě. Vzhledem  k tomu,  že mechanický  a biologický stupeň  čistírny   jsou  propojeny  až   v  úrovni  provozní   hladiny mechanického  stupně, je  nutno plnit  čistírnu vodou  tak, aby rozdíl hladin v  jednotlivých komorách v žádném  případě nepřesáhl 0,5 m! V opačném  případě  může  dojít  k  nadměrné  deformaci  norných  stěn a následně k porušení jejich  těsnosti.

V případě  kladného výsledku zkoušky nádrže ČOV je možno provést obsyp pláště čistírny.

Obsyp se provádí  vždy při naplněné nádrži rovnoměrně po celém  obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopískem,  v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky max. 200 mm se provádí přiměřené hutnění obsypu.

Pro obsyp není vhodný materiál: písek, zemina, jíly, spraše nebo zemina s vysokou plasticitou.

Po provedení  obsypu do výše  cca 10 cm  pod horní hranu  nádrže je nutno na  plášť čistírny osadit  nástavec (spoj se  doporučuje utěsnit trvale  pružným tmelem)  a dále   pokračovat v obsypávání až  do výše terénu shodným způsobem.

Výše nástavce musí být taková, aby  horní hrana nástavce byla min. 5 cm nad terénem a sklon terénu byl směrem od čistírny.

Při napojování gravitační kanalizace je nutné dbát na souosost potrubí a připojovacích hrdel. Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí z vnější strany ČOV tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla z pláště ČOV.

Terén v okolí čistírny lze upravit například zatravněním, dlažbou apod.

Výše uvedený postup montáže platí pouze v případě, že dno ČOV je trvale nad úrovní hladiny podzemní vody, výkop pro ČOV není proveden v zemině s nízkou propustností, např. jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo výkop pro ČOV není proveden v nedostatečně slehlé navážce.

V případě výskytu spodní vody, uložení do zeminy s nízkou propustností nebo do nedostatečně slehlé navážky, je stavební připravenost pro uložení ČOV nutno dle místních podmínek řešit se statikem nebo zpracovat v realizačním projektu stavby ČOV. Způsob osazení čistírny do terénu v tomto případě určí projektant stavby.

Obvyklým řešením je například provedení armované betonové základové desky pod čistírnou a armovaného obetonování pláště čistírny do takové úrovně, aby byl eliminován vztlak vody nebo působení tlaku zeminy s nízkou propustností. Obetonování pláště musí být s podkladním betonem pevně spojeno.

V případě,  že není použit plastový  nástavec čistírny (vrchní část je řešena jiným způsobem, např. betonovou skruží nebo zděnou šachtou), musí  být zajištěno,  že nedojde  k nadměrnému  namáhání stěny  nádrže  ČOV např.  statickým  tlakem.  Konkrétní   řešení  musí  v  tomto  případě vypracovat projektant stavby.

Není vhodné manipulovat s plastovými výrobky a jejich příslušenstvím při teplotách nižších než + 5o C.

Pro instalaci dmychadla platí v plném rozsahu pokyny dovozce zařízení, ze kterých vyjímáme následující :

 1. Dmychadlo musí být používáno pouze pro předepsané napětí.
 2. Dmychadlo musí být  umístěno nad  úrovní hladiny  vody v  čistírně odpadních vod.
 3. Dmychadlo nemá být umístěno v místě, kde je možnost úniku hořlavého plynu či par.
 4. Dmychadlo má být umístěno na stinném a dobře větraném místě.
 5. Dmychadlo  nemá být  umístěno na  místě prašném  nebo vlhkém nebo v místě,  ve  kterém  nelze  vyloučit  jeho  zasažení  vodou  (např.  koupelna)
 6. Dmychadlo musí být umístěno na pevné podložce ve vodorovné poloze.
 7. Pro přívod vzduchu od dmychadla do čistírny musí být v celé trase položena  chránička z  ocelové nebo  plastové trubky o minimálním vnitřním průměru 50 mm, případné ohyby musí být provedeny oblouky, použití kolen a ostrých zlomů je nepřípustné. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy.
 8. Dmychadlo lze v objektu  umístit   ve  sklepních   nebo suterénních prostorách. Jestliže není možno tuto podmínku dodržet, lze dmychadlo umístit mimo obytné  místnosti  objektu  (např. schodiště, haly, chodby apod.).
 9. Elektrická  instalace  musí  být  provedena  v  souladu s platnými  předpisy.
 10. Dmychadlo  se  připojuje do samostatné  zásuvky  pomocí vidlice, zřízení zvlášť jištěného přívodu není  nutné.
 11. U dmychadel typu EL-100 a EL-120  je nutno provést uzemnění. Zemnicí vodič nesmí být spojen s vodovodním či plynovým potrubím, rozvodem el. osvětlení nebo telefonním vedením.
 12. V případě použití niky, schránky nebo krytu dmychadla je nutno zajistit, aby teplota vzduchu v nice, pod krytem nebo ve schránce nepřekročila teplotu 40°C a zabezpečit dostatečný přívod vzduchu.

Napájecí napětí dmychadla je 230 V, 50 Hz.

Zásuvkový okruh pro připojení dmychadla musí být jištěn proudovým chráničem s vybavovacím  proudem  30 mA.

Umístění zásuvky pro připojení  dmychadla musí být provedeno v  souladu s platnými  předpisy tak, aby zásuvka byla snadno přístupná

 

Pokyny pro skladování a přepravu

ČOV jsou vyrobeny z polypropylenu bez stabilizace proti ÚV záření. Neskladovat dlouho na otevřeném prostranství, vystavené slunečnímu svitu.

Vyvarujte se dlouhodobého skladování výrobku v prostorách s teplotou pod +5°C.

 

ČOV přepravovat a skladovat vždy „na stojato“, tedy tak, jak budou stát na místě určení. Položení ČOV „na ležato“ např. při přepravě může mít za následek deformaci válcového pláště včetně prasknutí některých svárů.

    Jakoukoliv manipulaci s ČOV při teplotách nižších než +5° C provádět s max. opatrností.