Povolení nebo ohlášení stavby

Datum vydání: 24.09.2013

Jak správně vybrat? Při výběru správného zařízení na čištění odpadních vod je důležité, aby výrobek byl certifikovaný a jeho účinnost čištění splňovala limity platné legislativy. Veškeré naše výrobky mají označení CE a tyto limity splňují.

Varianty likvidace odpadní vody

 1. Domovní čistírna odpadních vod (VZE)
 2. Domovní čistírna odpadních vod s dávkovacím čerpadlem (VZE-)
 3. Domovní čistírna odpadních vod s dávkovacím čerpadlem + jímka na záchyt přečištěné vody (VZE- + KN)
 4. Tříkomorový septik s biologickým dočišťujícím filtrem (PSK + BDF)
 5. Jímka na vyvážení (KN, PJBK, NHD …)

Povolení

Kde žádat o povolení?

 1. Před samotným stavebním řízením je třeba vyřešit umístění stavby, řeší místně příslušný stavební úřad. (Výsledkem řízení je rozhodnutí o umístění stavby, případně územní souhlas dle typu vedeného řízení - doporučí stavební úřad).
 2. Provedení stavby vodního díla podmiňuje stavební povolení, které vyřídíte na příslušném vodoprávním úřadu.
 3. Současně s povolením stavby se povoluje i nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Toto povolení vyřídíte na příslušném vodoprávním úřadu.

Kdo může o povolení žádat?

O povolení může žádat fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba (založena nejpozději ke dni podání žádosti). Na základě plné moci je možné jednat v zastoupení.

Co vše potřebuji?

 1. Budu vypouštět do vod povrchových (vodoteč - řeka, potok)

Zařízení: domovní ČOV VZE, tříkomorový septik s druhým stupněm čištění (biologický dočišťovací filtr BDF nebo zemní pískový filtr PZFP)

Dokumenty potřebné k povolení: rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas), projektová dokumentace (3 kopie), stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury (vyjádření k existenci sítí např. elektrické energie, plynu, telefonu, vody apod.). Ze stanovisek se jedná např. o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí městského úřadu, vyjádření správce vodního toku a příslušného povodí (např. Povodí Labe, Hradec Králové)

 1. Budu vypouštět do vod podzemních (zasakovat)

Zařízení: domovní ČOV VZE- s dávkovacím čerpadlem pro vypouštění do vod povrchových třídy II a III dle NV č. 61/2003 Sb. vodního zákona a do vod podzemních dle NV č. 416/2010 Sb. vodního zákona. Tato čistírna dokáže navíc odstranit dusík amoniakální a fosfor celkový.

Dokumenty potřebné k povolení: rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas), projektová dokumentace (3 kopie), posudek hydrogeologa o možnosti zasakovat přečištěné odpadní vody na pozemku (1 kopie), stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury (vyjádření k existenci sítí např. elektrické energie, plynu, telefonu, vody apod.). Ze stanovisek se jedná např. o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí městského úřadu, vyjádření příslušného povodí (např. Povodí Labe, Hradec Králové).

 1. Budu vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu obce (pokud není v obci obecní ČOV)

Zařízení: domovní ČOV VZE, septik s biologickým dočišťovacím filtrem PSK+BDF

Dokumenty potřebné k povolení: rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas), projektová dokumentace (3 kopie), vyjádření provozovatele kanalizace, stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury (vyjádření k existenci sítí např. elektrické energie, plynu, telefonu, vody apod.). Ze stanovisek se jedná např. o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí městského úřadu, vyjádření správce vodního toku a příslušného povodí (např. Povodí Labe, Hradec Králové)

 1. Nemám možnost vypouštět ani zasakovat

Zařízení: bezodtoková jímka, žumpa

Dokumenty potřebné k povolení: územní souhlas, projektová dokumentace (3 kopie), stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury (vyjádření k existenci sítí např. elektrické energie, plynu, telefonu, vody apod.). Ze stanovisek se jedná např. o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí městského úřadu.

Ohlášení stavby

Pokud se rozhodnete pro ohlášení stavby, lze zkrátit se lhůtu vyřízení na 30 dnů.

Na ohlášku lze povolit pouze výrobky z kategorie označeného CE.

Rozdíl mezi stavbou povolenou na základě stavebního povolení a ohlášením stavby spočívá především v povinnostech vlastníků v následném provozování.

                                                                                                                                                                                                                         U zařízení, které bylo schváleno na základě stavebního a vodoprávního řízení je majitel povinen 2x (případně 1x) ročně odebírat vzorky vypouštěné přečištěné vody ze zařízení (četnost je stanovena v rozhodnutí o nakládání s vodami).

V případě povolení na ohlášku je vlastník zařízení povinen  1x za dva roky prostřednictvím způsobilé osoby pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize ČOV.

Tyto kontroly jsme schopni pro Vás zajistit našimi revizory.

Dále se ohlášené stavby nekolaudují.

Dokumenty potřebné k ohlášení stavby: rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas), projektová dokumentace (3 kopie) se zapracovanými podmínkami stanovisek dotčených orgánů, stanoviska dotčených orgánů státní správy bez podmínek pro provedení díla a vyjádření vlastníků technické infrastruktury (vyjádření k existenci sítí např. elektrické energie, plynu, telefonu, vody apod.) a v neposlední řadě souhlasy vlastníků sousedních pozemků vyznačené na situaci stavby. Ze stanovisek se jedná např. o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí městského úřadu, vyjádření správce vodního toku a příslušného povodí (např. Povodí Labe, Hradec Králové).