Analytika odpadů

Tištěný dokument
Datum vydání:
30.11.2011
ISBN:
978-80-86832-63-0
Počet stran:
140
Cena bez DPH:
400,00 Kč
Cena s DPH:
440,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Analytika odpadů

Obsah sborníku:

Václav Švorc
Připravované novinky v právní úpravě odpadového hospodářství

Milena Veverková
Problematika zkoušek a požadavky na zkoušky odpadů v příslušných právních předpisech

Dagmar Sirotková
Předpisy pro nakládání s odpady, nové pojmy v zákoně o odpadech

Dana Sládková
Sledování znečišťujících látek v odpadech předávaných mimo provozovnu v IRZ z pohledu MPO

Magdalena Zimová
Analytika a hodnocení nebezpečných vlastností H-4 až H-11 a H-13

Zdeněk Veverka
Netradiční zkoušky použitých dřevěných železničních pražců

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth
Vzorkovací přístupy při vzorkování heterogenních materiálů – železničních svršků - a jejich vliv na výsledky analytických stanovení

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth
Vzorkovací přístupy při vzorkování heterogenních materiálů – solidifikátů a odpadů upravovaných biodegradací - a jejich vliv na výsledky analytických stanovení

Gabriela Svobodová
Automatické vzorkování odpadu z drticí linky v ecorec 2.0

Tomáš Bouda
Praktické zkušenosti s úpravou vzorků odpadů k chemickým a ekotoxikologickým analýzám

Simona Vosáhlová, Dagmar Sirotková, Jakub Hofman, Vladimír Kočí,
Vít Matějů, Martina Záleská
Ekotoxicita odpadů stanovená akvatickými a terestrickými zkouškami podle navržených metodických pokynů MŽP k hodnocení ekotoxicity odpadů

Martin Mlejnek
Ekotoxicita pevných odpadů není sledována pouze v České republice

Miroslav Perný
Význam a způsob přípravy vzorků pro okružní rozbory

Roman Dvořák, Hana Kohoutová
Hodnoty nejistot měření ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 dle ČSN EN ISO/IEC 17043 v oblasti hodnocená odpadů

Ladislava Matějů, Magdalena Zimová
Mikrobiologie v odpadech

Dana Baudišová
Mikrobiální kontaminace sedimentu

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková
Nové mikrobiologické metody pro stanovení indikátorů fekálního znečištění v odpadech

Kristýna Jursíková, Danica Pospíchalová, Věra Očenášková, Věra Hudáková
Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech

Danica Pospíchalová, Pavla Martínková, Roman Jobánek
Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

Danica Pospíchalová, Pavla Martínková, Roman Jobánek
Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

Gabriela Šedivcová, Vít Matějů, Simona Vosáhlová
Využití integrovaných nástrojů hodnocení kvality vyčištěných materiálů kontaminovaných polyaromatickými uhlovodíky a polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny/furany

Jiří Medek
Problematika říčních sedimentů – odběry, analýzy, hodnocení

Jana Seidlerová, Roman Gabor
Metody komplexního hodnocení metalurgických odpadů

Roman Gabor, Jana Seidlerová
Hodnocení produktů stabilizace metalurgických odpadů

Silvie Vallová
Význam termické analýzy v hodnocení odpadů

Jana Černá, Pavel Branský
Těkavé organické látky – vzorkování zemin

Pavel Bernáth, Hana Pohlreichová, Renata Svátková
Vliv velikosti částic na vyluhovatelnost odpadů
 

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Vodárenská biologie 2012
Sanační technologie XV
Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Analytika odpadů (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Sanační technologie XIV
Radiologické metody v hydrosféře 11
Sborníky další