Analytika odpadů II

Tištěný dokument
Datum vydání:
27.11.2012
ISBN:
978-80-86832-69-2
Počet stran:
146
Cena bez DPH:
409,09 Kč
Cena s DPH:
450,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Analytika odpadů II

OBSAH SBORNÍKU

Andrea Jonášová
Aktuální legislativa v oblasti odpadového hospodářství (současná a budoucí)

Lenka Fremrová
Normy pro charakterizaci odpadů

Magdalena Zimová
Přístupy k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady

Miroslav Perný
Hodnocení analytických výsledků

Pavel Kořínek, Alena Nižnanská
Příprava položek zkoušení způsobilosti, testování homogenity a stability, vyhodnocení

Eva Klokočníková
Akreditace laboratoří pro rozbory odpadů včetně jejich vzorkování

Milena Veverková, Zdeněk Veverka
Požadavky na zkoušky odpadů a jejich dokumentaci v právních předpisech

Vladimír Bláha
Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth
Testování vlivu terénní úpravy vzorku stavebního materiálu na analytické výsledky stanovení v sušině

Lukáš Groulík
Vyklizení, identifikace, inventarizace a zabezpečení sledovaných materiálů v katastru obce Bělá nad Svitavou, č. p. 31 od 1. 11. do 30. 11.2010

Pavel Bernáth, Petr Kohout
Změny obsahu arzénu ve stavebním materiálu v tělese komína a dopady způsobu vzorkování na hodnocení stavebního odpadu pro další nakládání

Karel Hoch, Hana Zámečníková, Věra Hudáková
Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti a kadmia v přenosných bateriích nebo akumulátorech a problematika související s jejich stanovením

Zita Takáčová, Jozef Kvokačka, Tomáš Vindt, Tomáš Havlík
Analýza zloženia zmesového komunálneho odpadu v Košickom kraji Slovenskej republiky

Tomáš Bouda
Porovnání dvoustupňové vsádkové zkoušky vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděné podle normy ČSN EN 12457-3 s jednostupňovou vsádkovou zkouškou vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděnou podle normy ČSN EN 12457-4

Jana Zuberová, Dagmar Sirotková
Přínosy nových výluhových testů monolitických odpadů

Pavel Hucko
Legislatívne aspekty hodnotenia sedimentov vodných tokov a nádrží v SR

Svatopluk Krýsl
Validace metody aerobní oxidace odpadů

Kristýna Urbánková
Stanovení těžkých kovů v odpadních materiálech metodou iCP-OES

Milada Vávrová, Josef Čáslavský, Helena Zlámalová Gargošová
Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková
Novinky v mikrobiologii odpadů

Dana Baudišová, Andrea Benáková
Vybrané patogenní bakterie v sedimentech

Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Gabriela Šedivcová
Využití stanovení ekotoxicity při hodnocení kvality odpadů

Dana Sládková
Vymezení povinných subjektů ohlašujících do IRZ (integrovaného registru znečišťování) z pohledu MPO

Ilona Kukletová, Hana Štegnerová, Alena Gregrová, Martin Vyvážil
Vliv dlouhodobého uložení kompozitů s obsahem odpadů na ekotoxické vlastnosti

Róbert Polc, Ľubomír Jurkovič
Chemické zloženie tuhých odpadov ako výsledok zneškodňovania odpadov spaľovaním

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Bronislava Voleková, Jaroslav Vozár
Špeciálne metódy výskumu ťažobných odpadov

Kateřina Fliegerová, Jakub Mrázek, Lenka Štrosová
Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v anaerobním fermentoru metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce
Porovnání dvoustupňové vsádkové zkoušky vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděné podle normy ČSN EN 12457-3 s jednostupňovou vsádkovou zkouškou vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděnou podle normy ČSN EN 12457-4

     


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Vodárenská biologie 2013
Radiologické metody v hydrosféře 13
Analytika odpadů II (právě čtete)
Sanační technologie XV
Vodárenská biologie 2012
Analytika odpadů
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Sborníky další