Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII

Tištěný dokument
Datum vydání:
14.10.2015
ISBN:
978-80-86832-87-6
Počet stran:
198
Cena bez DPH:
400,00 Kč
Cena s DPH:
440,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII

Iva Johanidesová, Suvha Lama, Pavlína Čiháková, Jan Bindzar, Jiří Wanner

 

 

Vliv terciárního čištění na dezinfekci odpadních vod

 

Eva Kakosová, Vojtěch Antoš, Lucie Jiříčková, Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek

 

 

Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody

 

 

Pavla Hrychová, Zuzana Honzajková

 

Využití mobilní membránové jednotky s automatickým řízením pro úpravu vody

 

 

Jana Muselíková, Jíří Palarčík, Eva Slehová, Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil,

Sylva Janovská

 

 

Odstraňování kyanidů z modelových vod

 

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Peter Sekula, Jaroslav Vozár, Jana Brčeková,

Marek Kačír

 

Možnosti finálnej sanácie banských a povrchových vôd na opustenom

Sb ložisku Poproč

 

 

Martin Bystrianský, Oded Nir, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Radek Vurm,

Pavla Hrychová, Bart van der Bruggen

 

Scaling při membránové separaci přesycených roztoků

 

Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl

 

Fotokatalytická oxidace biologicky obtížně odbouratelných organických látek obsažených v nadbilančních vodách ze skládek komunálního odpadu

 

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jana Muselíková,

Oldřich Machalický, Jiří Palarčík, Jiří Cakl

 

Odstranění naproxenu a diklofenaku pomocí heterogenní fotokatalýzy

 

Barbora Hudcová, Michael Komárek, Zuzana Michálková, Martina Vítková

 

Stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů

 

 

Ondřej Hubálek

 

Biosorpce iontů mědi submerzním myceliem klanolístky obecné (Schizophyllum commune)

 

Lucie Musilová, Markéta Polívková, Eglantina Lopéz Echartea, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík

 

Endofyty asistovaná fytoremediace

 

 

Markéta Polívková, Lucie Musilová, Jáchym Šuman, Jakub Rídl, Miluše Hroudová, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík

 

Studium bakteriálních populací asociovaných s tamaryškem malokvětým

v různých environmentálních podmínkách

Petra Vachová, Václav Janda, Petr Beneš

 

Degradace chlorovaných uhlovodíků vlivem peroxodisíranu sodného aktivovaného stejnosměrným elektrickým proudem

 

Kristýna Pešková, Kumiko Miyajima, Jürgen Braun

 

Studium migrace nanoželeza v homogenním uměle vytvořeném kolektoru

ve 3-D uspořádání

 

 

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Vojtěch Trousil, Jana Muselíková, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Jiří Cakl

 

 

Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenu

 

Jan Kroupa, Jiří Cakl, Jan Kinčl

 

Zvyšování koncentrace produktů elektrodialýzy s heterogenní bipolární membránou

 

Pavel Kůs, Šárka Bártová, Aneta Foubíková, Vladěna Šmejdová, Andrea Šustová

 

 

Odstraňování cesia a stroncia z roztoků kyseliny borité pomocí zeolitu (klinoptilolitu)

 

Barbora Doušová, David Koloušek, Miloslav Lhotka, Vladimír Machovič,

Martina Čubová Urbanová, Tomáš Matys Grygar

 

Vliv strukturně a povrchově vázaného železa na kvalitu jílových sorbentů

 

Klára Kobetičová, Václav Poštulka, Vilém Bartůněk

 

Efektivita aplikace nanomateriálu CeO2 do půdy kontaminované chlorovanými pesticidy

 

 

Petr Beneš, Juraj Grígel, Ondřej Šnajdar, Martina Vidrmanová, Miroslav Minařík

 

Pokročilé remediační techniky podporované elektrickým proudem

 

Tomáš Weidlich, Petr Lacina

 

Využití reduktivní dehalogenace pro jednoduchý rozklad aromatických chlorderivátů s následnou biodegradací vznikajících produktů

 

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Pavla Hrychová, Martin Bystrianský,

Radek Vurm, Pavel Kocurek

 

Membránové separační procesy v praxi

 

 

Vojtěch Antoš, Pavel Hrabák, Jiřina Macháčková, Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Petr Kvapil

 

Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase Alnus glutinosa

 

 

 

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

 

 

Zuzana Ďuriančíková, Jaromír Helma, Katarína Paluchová, Alena Vengrinová

 

 

Podporné projekty pri riešení environmentálnych záťaží v Slovenskej republike a medzinárodná spolupráca

 

Tomáš Faragó, Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Edgar Hiller, Peter Šottník

 

Lyzimetrické (ex-situ) štúdium mobilizácie kontaminantov v technozemiach

Iva Johanidesová, Petr Kelbich, Milan Čermák, Salah uddin Kabeer,

Andrea Benáková, Bohumil Uličník, Ondřej Škorvan, Radek Stloukal, Jiří Wanner

 

Inhibice nitratace působením hydroxylaminu při použití imobilizovaných kultur mikroorganismů

 

Eva Kakosová, Pavel Hrabák, Marie Martincová, Vít Novotný, Miroslav Černík, Josef Trögl, Jan Popelka, Pavel Kuráň, Eva Filuzstková, Tereza Matějíčková,

Lenka Zoubková, Luboš Vrtoch

 

Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání C10-C40

z kontaminované zeminy

 

Vladimír Malý, Vlasta Jánová

 

 

Prieskum environmentálných záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

 

 

Serena Fraraccio, Lucie Musilová, Iva Dolinová, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík

 

Mikroorganismy potenciálně využitelné pro degradaci cis-dichlorethylenu

ve vodách a půdách

 

 

Petr Parma, Miroslav Černík, Miloš Mrazík

 

Nové možnosti studia migrace nulamocného nanoželeza v laboratoři

 

 

Ondřej Pařízek, Helena Burešová, Vladimír Kočí

 

 

LCA sanací lokalit kontaminovaných kyanidy

 

Jaroslav Tošner, Ondřej Pařízek, Vladimír Kočí

 

Obrazová analýza pohybu v půdních behaviorálních testech ekotoxicity

 

 

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Andrea Černeková, Hana Vojtková

 

Využitie autochtónnych a alochtónnych mikroorganizmov

v bioremediácii pôd environmentálnych záťaží (opustené Sb ložisko Poproč)

 

 

Magdalena Řečínská, Zuzana Michálková, Martina Vítková

 

 

Inovativní oxidy manganu a jejich využití pro sorpci Pb, Zn a Cd

v kontaminovaných půdách

 

Markéta Štancíková, Jiřina Macháčková, Libor Polách, Irena Šupíková,

Jana Steinová

 

Výsledky pilotních testů mokřadních a bariérových systémů k odstraňování HCH a CB z kontaminovaného vývěru důlních vod

 

 

 

Petra Rosická, Lucie Svobodová, Adéla Coufalová, Tomáš Lederer

 

Účinky nanočástic TiO2 a SiO2 na aktivovaný kal

 

Pavel Kůs, Šárka Bártová, Vladěna Šmejdová, Andrea Šustová, K. Vonková

 

 

Využití membránových procesů v jaderných elektrárnách – zakoncentrování roztoků kyseliny borité

 

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Ochrana ovzduší ve státní správě X
Vodárenská biologie 2016
Dřeviny mimo les
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII (právě čtete)
Analytika odpadů IV
Těžba a její dopady na životní prostředí VI
Sanační technologie XVIII
Radiologické metody v hydrosféře 15
Sborníky další