Radiologické metody v hydrosféře 13

Tištěný dokument
Datum vydání:
14.05.2013
ISBN:
978-80-86832-71-5
Počet stran:
112
Cena bez DPH:
409,09 Kč
Cena s DPH:
450,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Radiologické metody v hydrosféře 13

Růžena Šináglová
Dosavadní zkušenosti SÚJB ze státního dozoru v oblasti uvolňování radionuklidů z pracovišť, na nichž je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů

Jan Krmela
Problematika separace uranu z pitné vody

Hana Bílková, Eva Šindelková
Radiační monitorovací síť – současná praxe a příprava nové legislativy

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Marek Liška, Jan Langhans, Jan Bednárek, Jiří Medek, Marek Burian, Jiří Jusko
Rychlé stanovení celkové objemové aktivity beta ve vodách – I. část

Aleš Locker
Použití rychlé metody stanovení celkové objemové aktivity beta v případě radiační havárie – kapacitní a technické možnosti laboratoře podniku Povodí Labe, s. p.

Jaroslav Vlček, Michal Fejgl
Informace o porovnávacím měření izotopů uranu a radia ve vodě (IRMM 2008/2012)

Zuzana Kulichová, Alena Belanová, Marta Vršková
Stanovenie objemovej aktivity alfa a beta metódou LSC

Jaromír Sud, Roman Gabor, Jana Seidlerová
Sledování přítomnosti radionuklidu 137Cs v pevných odpadních produktech ze spalování biomasy

Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská
Stanovenie rádia vo vodách pomocou MnO2 – PAN sorbentu

Radek Černý, Ivo Světlík, Michal Fejgl, Lenka Tomášková
Stanovení 14C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Mojmír Němec
Stanovenie stroncia, plutónia a amerícia v odpadových vodách z JE

Eva Juranová, Eduard Hanslík, Lucie Ramešová
Chování radioaktivních látek v hydrosféře - podmínky pro laboratorní stanovení distribučního koeficientu

Tomáš Bouda
Komplexní stanovení přirozených a umělých radionuklidů ve vodách kombinací radioanalytických metod s hmotnostně spektrometrickými metodami ICP

Josef Tecl
Současná přístrojová technika pro LSC

Diana Marešová, Eduard Hanslík
Stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia v povrchových, podzemních a srážkových vodách

Josef Holeček, Iva Vošahlíková, Petr Otáhal, Ivo Burian
Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku

Pavel Stierand
Vývoj celkové objemové aktivity beta v okolí jaderné elektrárny Dukovany za období 1966 – 2010

Pavel Šimek, Michal Novák
Stáří a mísení podzemních vod na prameništi ÚV Hřensko v NP České Švýcarsko, monitoring za rok 2012

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Josef Mudra
Postup uvolňování materiálu do ŽP v ÚJV Řež, a.s.


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XVI
Analytika odpadů III
Vodárenská biologie 2014
Sanační technologie XVII
Radiologické metody v hydrosféře 13 (právě čtete)
Vodárenská biologie 2013
Analytika odpadů II
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Sborníky další