Sanační technologie XIV

Tištěný dokument
Datum vydání:
24.05.2011
ISBN:
978-80-86832-60-9
Počet stran:
204
Cena bez DPH:
531,82 Kč
Cena s DPH:
585,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Sanační technologie XIV

Pavla Kačabová
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V ČR – VÝVOJ OD VI/2010

Želmíra Greifová, Vlasta Jánová, Mária Vojtková
AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Zdeněk Suchánek
PROJEKT NIKM - NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST
(1. ETAPA)

Želmíra Greifová, Jana Frankovská, Mária Vojtková
ATLAS SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík
ROLE ANORGANICKÉ CHEMIE V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII
A JEJÍCH APLIKACÍCH PRO BIOTECHNOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jan Němeček, Petr Šerhant, Jiří Švanda, Jan Kamenický
TOOLBOX – SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SANACE
HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Petr Kvapil, Miroslav Černík
REALITA, MÝTY A PERSPEKTIVY POUŽITÍ NANOŽELEZA PRO SANACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Jaroslav Hrabal
SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE SLABĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík
SANACE LETIŠTĚ HRADČANY, METODIKA A VÝSLEDKY PROKAZOVÁNÍ DOSAŽENÍ SANAČNÍCH LIMITÚ

Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík
PŘÍRODNÍ A TECHNOLOGICKÉ FAKTORY URČUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST
SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LETIŠTI HRADČANY

Martin Plum, Marc Hallen
TERRECO - EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ MAJÍ EKONOMICKÝ SMYSL

Jiří Charvát, Pavel Kolář
ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE
V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU

Zbyněk Vencelides, Jiří Mužák, Pavel Kolář, Ondřej Šráček
AKTUALIZOVANÁ ANALÝZA RIZIK PRO LOKALITU DŮL CHEMICKÉ TĚŽBY O. Z. TÚU, DIAMO, S. P.

František Eichler
ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ CHEMICKÝCH ANALÝZ ZNEČIŠTĚNÝCH VOD ZÍSKANÝCH V RÁMCI MONITORINGU DO GEOCHEMICKÝCH MODELŮ

Jiří Kamas, Ilona Janoušková, Marek Skalický, Miroslav Minařík
STOPOVACÍ ZKOUŠKA A PILOTNÍ TEST APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ

Tomáš Cajthaml, Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Alena Filipová, Kateřina Svobodová, Kamila Cajthamlová, Monika Čvančarová, Branislav Slávik
MIKROBIÁLNÍ BIOREMEDIACE PŮD KONTAMINOVANÝCH PERSISTENTNÍMI AROMATICKÝMI POLUTANTY – VÝSLEDKY PĚTILETÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU V OBLASTI MYKOREMEDIACE PCB

Jiří Slouka, Petr Beneš
VÝZNAM HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ ZEMIN PRO URČENÍ OBTÍŽNĚ SANOVATELNÝCH LOKALIT VE VZTAHU K IN SITU TECHNOLOGIÍM

Pavel Gaňa, Radek Houra, Petr Příborský, Jaroslav Veber, Ladislav Vondráček
METODA INTEGRÁLNÍCH ČERPACÍCH TESTŮ (IPT)

Rudolf Gašparovič, Adam Baštek
ODKALISKÁ CHARAKTERU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Ivan Landa, Pavel Šimek
DYNAMIKA POKLESU ZNEČIŠTĚNÍ NA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH PŘI PŘIROZENÉ ATENUACI

Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Vladimír Budinský, Michal Tesař
OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ
PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ

Kamila Cajthamlová, Petr Šmejkal, Helena Maternová, Petra Najmanová,
Petra Innemanová, Tomáš Cajthaml
VLIV BIOSLOŽEK NA OSUD A CHOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT
V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ – MIGRACE PROSTŘEDÍM

Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml
BIODEGRADACE LÁTEK ABSORBUJÍCÍCH UV ZÁŘENÍ

Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Slavomíra Zorádová, Katarína Dercová
ZVÝŠENIE BIODEGRADÁCIE PCB PRÍDAVKOM PRÍRODNÝCH INDUKTOROV

Martin Ezechiáš, Tomáš Cajthaml
BIODEGRADACE NOVÝCH BROMOVANÝCH ZPOMALOVAČŮ HOŘENÍ

Alena Filipová, Petra Najmanová, Petra Innemanová, Radka Špačková,
Tomáš Cajthaml
BIODEGRADACE PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH VÝBUŠNINAMI

Miroslav Holubec
STRATÉGIA, MANAŽMENT A SUPERVÍZIA SANÁCIE PRIEMYSELNÝCH LOKALÍT
 

Jitka Hrdinová, Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Martina Siglová, Jiří Mikeš,
Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk
VYUŽITÍ CELULOLYTICKÝCH MIKROORGANISMŮ PRO INTENZIFIKACI PROCESU KOMPOSTOVÁNÍ A BIOREMEDIAČNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

Miroslav Holubec, Vladimír Malý, Katarína Chalúpková, Barbora Milová
VYUŽITIE OXIDÁCIE PRE SANÁCIU PAU

Jana Chumchalová, Eva Podholová, Jiří Mikeš, Vlastimil Píštěk
STANOVENÍ, CHARAKTERIZACE A IDENTIFIKACE BIOREMEDIAČNÍCH MIKROORGANISMŮ

Petra Janouškovcová, Lucie Kochánková
POSOUZENÍ REAKTIVITY NANOČÁSTIC ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA PROSTŘEDNICTVÍM DEGRADACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ

Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková, Veronika Veselská, Edgar Hiller,
Bronislava Lalinská
ANTROPOGÉNNE SEDIMENTY V LOKALITE ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola
MODERNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ

Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Tomáš Cajthaml
STANOVENÍ 15 ZÁSTUPCŮ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ EXTRAKCE PŮDNÍCH VZORKŮ VE SPOJENÍ
S LC/UV

Bronislava Lalinská, Juraj Majzlan, Martin Chovan, Tomáš Klimko,
Jana Michňová, G. Kučerová, R. Hovorič, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník
VPLYV SEKUNDÁRNYCH MINERÁLNYCH FÁZ NA DISTRIBÚCIU A MIGRÁCIU POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV (As, Sb, Cu, Pb, Zn, Co)
V ODPADOCH PO BANSKEJ ČINNOSTI

Lucia Lukáčová, Hana Dudášová, Slavomíra Zorádová, Katarína Dercová,
Lívia Tóthová, Mária Mikulášová, Pavol Hucko
POSÚDENIE EKOTOXICITY A GENOTOXICITY SEDIMENTOV
KONTAMINOVANÝCH POLYCHLÓROVANÝMI BIFENYLMI (PCB)

Mirka Petránková, Petr Baldrian , Tomáš Cajthaml
HODNOCENÍ STRUKTURY MIKROBIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV POMOCÍ ANALÝZY MARKEROVÝCH FOSFOLIPIDOVÝCH MASTNÝCH KYSELIN (PLFA)

Branislav Slávik, Zdena Křesinová, Kateřina Svobodová, Tomáš Cajthaml
IN VIVO BIODEGRADACE ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ POMOCÍ
8 ZÁSTUPCŮ LIGNINOLYTICKÝCH HUB

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Lucie Kochánková, Martin Bystrianský,
Jindřich Petrlík
VZORKOVÁNÍ BÝVALÝCH SKLADŮ PESTICIDŮ V OKOLÍ JEREVANU
 

Peter Šottník, Jaroslav Vozár, Ľubomír Jurkovič, Marián Petrák, Roman Tóth,
Soňa Tomaškovičová
HODNOTENIE KVALITY MATERIÁLU ODKALISKA SLOVINKY
S OHĽADOM NA POTENCIÁLNU POTREBU JEHO SANÁCIE

Milan Seman, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Alexandra Ďuričková
MIKROBIÁLNE A CHEMICKÉ ZNEČISTENIE V URBANIZOVANOM ÚZEMÍ
OKOLIA BRATISLAVY

Jana Kolesárová, Alena Rodová
ČESKÁ DŮLNÍ LOKALITA MŮŽE POMOCI K ŘEŠENÍ CELOSVĚTOVÉHO PROBLÉMU ZVANÉHO ARZEN

Jaroslav Bárta, Lenka Kosková Třísková, Josef Novák
RYCHLÁ DETEKCE GEOFYZIKÁLNÍCH ANOMÁLIÍ PRO POTŘEBY HAVARIJNÍCH SITUACÍ

Lenka Lacinová, Jaroslav Hrabal, Petr Kvapil, Miroslav Černík
KOMBINOVANÁ METODA LAKTÁT- NANOŽELEZO

Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík
ELEKTROREDUKCE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Analytika odpadů
Vodárenská biologie 2012
Sanační technologie XIV (právě čtete)
Radiologické metody v hydrosféře 11
Průmyslová ekologie II
Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI
Sanační technologie XIII
Sborníky další