Sanační technologie XVI

Tištěný dokument
Datum vydání:
21.05.2013
ISBN:
978-80-86832-72-2
Počet stran:
230
Cena bez DPH:
527,27 Kč
Cena s DPH:
580,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Sanační technologie XVI

Vlasta Jánová
Implementácia zákona o environmentálnych záťažiach na Slovensku

Želmíra Greifová
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže

Ivan Holoubek, Kateřina Šebková, Jana Klánová, Pavel Čupr, Petra Růžičková, Petra Přibylová
Chráníme vlastně životní prostředí? Aneb o účinnosti mezinárodních úmluv

Alexandra Skopcová
Aktuální informace o problematice ekologické újmy

Martin Procházka
Karotáž – metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území

Petr Křesťan, Vladimír Stoje
Uplatnění karotážních metod při sanaci horninového prostředí v oblasti Stráže pod Ralskem

Josef K. Fuksa
Biodegradace specifických polutantů – základní podmínky úspěšnosti

Jitka Hrdinová, Jiří Mikeš, Juraj Grígel, Ondřej Šnajdar, Vlastimil Píštěk
Anaerobní mikrobiální procesy – teorie, praxe a potenciál pro bioremediace

Vít Matějů, Tomáš Charvát, Robin Kyclt
Podporovaná atenuace v praxi

Radka Velebová, Petr Pokorný, Jan Němeček
Biologická in situ redukce trinitrotoluenu a dalších nitroaromatických látek

Vojtěch Musil
Kontaminované kaly na lokalitě Hargia, Ulánbátar – průzkum znečištění a sanační zásah

Pavel Benkovič
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Boris Urbánek, Tomáš Dvořák, Zdeněk Železný
Výběr sanační technologie pro lokalitu bývalé ropné rafinérie, Kučova, Albánie

Jaroslav Hrabal, Stanislav Kratochvíl, Tereza Potočková, Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík
Možnosti využití stejnosměrného proudu pro sanaci horninového prostředí

Martina Sodomková, Jaroslav Hrabal, Miroslav Pytloun, Jan Ondráček
Provozní ověření zvýšení reaktivity železných nanočástic elektrickým proudem

Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík, Jaroslav Hrabal, Martina Sodomková
Podpora železných nanočástic elektrickým proudem – laboratorní testy

Jan Němeček, Petr Pokorný, Lenka Lacinová, Petr Parma, Ondřej Lhotský
Pilotní odzkoušení nanoželeza k sanaci znečištění chrómem

Petr Vohnout
Odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemní vody v CHOPAV kvartér řeky Moravy

Dagmar Bartošová
Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy

Jiří Marek
Carborundum Electrite, a. s., – sanace 25 ha průmyslových areálů

Jaroslav Bárta
Ukládání radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště – výzva pro českou geologii, a tedy i pro českou geofyziku

Petr Beneš, Jiří Slouka, Igor Tomek
Porovnání aplikovatelnosti tří progresivních sanačních technik

Elena Bradiaková
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Jitka Dostálková, Jana Zábranská, Dana Pokorná, Alexandr Machala, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík
Odsiřovací biofiltr EPS – SOB

Jitka Dostálková, Jana Zábranská, Dana Pokorná, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík
Simultánní biologická desulfurizace a denitrifikace

Jaromír Helma, Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jozef Temiak, Ivan Dulgerov, Milan Schmidt
Realizácia prepájaní IS EZ s inými IS v rámci projektu
Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský,              Radek Vurm, Martin Kubal
Metody odstranění koncentrátů z membránové separace

Lenka Lacinová, Zuzana Masopustová
Příprava sanace chlorovaných ethylenů

Petr Krist, Daniel Reif, Jaroslav Reif
Spirálové třídiče pro zpracování silničních smetků, pískových filtrů nebo kontaminovaných zemin

Zuzana Masopustová, Lenka Lacinová, Jan Němeček, Lucie Cádrová
Využití kolonových testů pro sledování abioticko – biologického odbourávání chromu

Jana Michňová, Tomáš Lánczos, Zoltán Seres
Mineralogické a geochemické hodnotenie environmentálneho rizika na opustených Cu ložiskách (Špania dolina, Polkanová)

Šárka Mikundová
Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy

Prokop Barson, Kamil Nešetřil, Jaroslav Nosek, Miroslav Černík
Modelování použití elektrického pole pro sanaci horninového prostředí

Tomáš Pluhař, Jaroslav Nosek, Pavel Gaňa, Petr Kvapil
Použití nových technologických postupů při sanacích horninového prostředí

Katarína Paluchová
Establish the Geo-Database on Ecological Health of the Military sites

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Hana Vojtková, Marianna Molnárová, Slavomír Čerňanský
Biolúhovanie ťažkých kovov z kontaminovaných pôd vybranými druhmi baktérií rodu Pseudomonas

Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal
Monitoring kontaminace pesticidy v budově bývalé sýpky

Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík
Nástroje pro anaerobní digesci materiálů s nižší výtěžností bioplynu

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Lucie Kochánková, Jindřich Petrlík, Martin Skalský, Katarína Bányiová
Monitoring znečištění v Bělorusku

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Veronika Rippelová, Kristina Turnvaldová, Jiří Mikeš, Juraj Grígel,           Miroslav Minařík
Solubilizace ropných uhlovodíků pomocí kvasinkových biosurfaktantů

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Marián Petrák, Roman Tóth, Bronislava Lalinská-Voleková, Jaroslav Vozár
Návrh remediačných postupov pri čistení banských vôd na opustenom Sb ložisku Poproč

Zdeněk Suchánek
Výsledky 1. etapy projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM)

Lukáš Čermák
Předběžné zhodnocení dosavadního průběhu oblasti podpory 4.2 OPŽP

Veronika Štěpánková, Šárka Bidmanová, Tomáš Rataj, Jiří Damborský, Martin Trtílek, Zbyněk Prokop
EnviroPen: biosenzor pro detekci halogenovaných kontaminantů in situ

Monika Stavělová, Pierre Rossi, Iva Sakmaryová, Jiří Mikeš, Maria Brennerová
Hodnocení vývoje reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylénů in-situ klasickými a vědeckými metodami

Jiřina Macháčková, Zdeněk Zachař
Sanace lokality kontaminované chlorovanými eteny kombinací sanačních technologií – případová studie

Radomír Muzikář
Posuzování rizik ovlivnění povrchových toků podzemními vodami kontaminovanými starými ekologickými zátěžemi a jinými zdroji znečištění

Jiří Kamas, Zdeněk Vavříček, Lucie Kružíková, Jiří Kloš, Miroslav Minařík
Problematika N-NH4 a opatření vedoucí k ochraně jezera Most

Helena Váňová, Pavel Mašín
Termická desorpce – zpracování odpadů

Jiří Hájovský
Ochrana stavebního objektu před následky migrující termické aktivity

Jiří Chládek
Nevybuchlá munice jako specifický druh kontaminace prostředí


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Analytika odpadů III
Vodárenská biologie 2014
Sanační technologie XVII
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII
Sanační technologie XVI (právě čtete)
Radiologické metody v hydrosféře 13
Vodárenská biologie 2013
Analytika odpadů II
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Sborníky další