TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Tištěný dokument
Datum vydání:
04.10.2019
ISBN:
978-80-88238-15-7
Počet stran:
106
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

OBSAH

Miroslav Jurda, str. 5
Zákon č. 263/2016 Sb., „Atomový zákon“ a jeho požadavky na organizace provozující hornickou činnost nebo činnost hornickým způsobem
 
Petr Kastner, str. 12
Zákon o těžebních odpadech
 
Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, str. 16
Možnosti sanácie environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku
 
Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Viera Maťová, str. 19
Skúsenosti s prieskumom environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku
 
Martin Kotouč, Aleš Novák, Martin Žídek, str. 23
Těžba štěrkopísku v CHOPAV Kvartér řeky Moravy – zkušenosti ČIŽP
 
Kristýna Šebková, str. 29
Koexistence těžby štěrkopísku (kamene) a ochrany přírody na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk, a.s.
 
Radim Ptáček, str. 38
Průzkum úložiště flotační hlušiny z těžby polymetalických rud na Hornobenešovsku
 
Marián Petrák, Lucie Potočárová, Martin Smolárik, str. 45
Vybrané opuštěné báňské lokality západních Čech jako potenciální environmentální zátěže
 
Radim Ptáček, str. 50
Rudé písky Namibské pouště
 
Josef Zeman, str. 52
Hladiny, průtoky a složení důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi
 
Petr Brůček, str. 58
Inovativní technologie na čištění vod kontaminovaných pesticidy v nestandardních podmínkách (výsypka lomu Hájek)
 
Martin Kresáč, str. 68
Obnova přirozeného vodního režimu údolní nivy Černého rybníka
 
Martin Hummel, str. 74
Možnosti těžby v rámci budování vodní cest

Jan Bartoň, Jindra Oberhelová, str. 79
Vliv Motolské skládky na životní prostředí

POSTEROVÁ SEKCE

Martin Kresáč, str. 84
Rekultivace Dolu Křižany I
 
Martin Dostalík, Radek Kučera, Pavel Šír, Jakub Štainbruch, str. 88
Příklad aplikace geofyzikálních metod při zpřesňování pozic starých důlních jam
 
Lukáš Jurenka, Juraj Franců, str. 92
Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu
 
Ondrej Brachtýr, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozá, str.r 94
Mineralogická, geochemická a kvantitatívna charakteristika pevnej fázy transportovanej v povodiach ovplyvnených banskou činnosťou
 
Tomáš Binčík, Marek Osacký, Helena Pálková, Martina Vítková, Barbora Hudcová, str. 97
Premena perlitového odpadu na zeolity a možnosti ich využitia pri sanácii banských vôd
 
Petr Lacina, Veronika Veselská, Hana Šillerová, Barbora Hudcová, Lukáš Trakal, Peter Šottník, Lubomír Jurkovič, Bronislava Voleková, str. 99
Vývoj a aplikace sorpčních materiálů na bázi modifikovaného biocharu pro čištění důlních vod kontaminovaných po těžbě antimonu


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX
Vodárenská biologie 2022
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
Analytika odpadů VII
Sanační technologie XXIII
Vodárenská biologie 2021
Sborníky další