Vodárenská biologie 2012

Tištěný dokument
Datum vydání:
01.02.2012
ISBN:
978-80-86832-65-4
Počet stran:
218
Cena bez DPH:
400,00 Kč
Cena s DPH:
440,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Vodárenská biologie 2012

OBSAH SBORNÍKU:

Blok: Legislativa, normy a metody

Lenka Fremrová
Připravované normy pro biologický rozbor vod

Eva Podholová
Vhodnost a použitelnost screeningových a alternativních metod stanovení mikrobiologických ukazatelů

Mária Horecká
Slovenská legislatíva na ochranu zdravia pred cyanotoxínmi v pitných a povrchových vodách

Petr Pumann
Nová legislativa pro přírodní koupací vody – notně přenošený novorozenec

Petr Pumann, Tereza Pouzarová
Problematika vzorkování přírodních koupacích vod

Blok: Rybníky, nádrže a trofizace vod fosforem

Jindřich Duras
Bobr jako stavitel předzdrží

Jan Potužák, Jindřich Duras
Jsou rybníky během povodní našimi spojenci nebo časovanou fosforovou bombou?

Jindřich Duras, Jan Potužák
Rybníky – obávaná součást povodí vodárenských nádrží ohrožených eutrofizací

Jan Potužák, Jindřich Duras
Výlov rybníků – kritické období z pohledu emisí fosforu?

Zuzana Gardavská, Stanislav Ryšavý, Roman Hanák
Bilanční model povodí VN Brno

Blahoslav Maršálek, Eliška Maršálková, Jiří Palčík, Roman Sládek
Potlačování masového rozvoje sinic na Brněnské údolní nádrži

Daniel Fiala
Současné možnosti predikce koncentrace fosforu v našich tocích a jejich důsledky
pro vodní hospodářství

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha, Petra Ivanovová
Budoucnost a perspektiva hydrické rekultivace na Mostecku

Zuzana Čadková, Ivo Přikryl, David Vrzal
Diverzita společenstev bezobratlých živočichů lomového jezera Medard v průběhu
jeho napouštění

Blok: Biologický stav vod

Jarmila Makovinská
Hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov povrchových vôd

Soňa Ščerbáková, Ladislav Hamerlík, Peter Bitušík
Možnosti využitia exúvií kukiel pakomárov (Diptera: Chironomidae) v hodnotení vodných nádrží Slovenska

Emília Mišíková Elexová, Soňa Ščerbáková, Margita Lešťáková
Použitie kolonizačných vzorkovačov pri odbere bentických bezstavovcov za účelom hodnotenia ekologického potenciálu vodárenských nádrží Slovenska

Rodan Geriš, Dušan Kosour
Oligotrofie nádrže Karolinka a indikační organismy

Posterová sekce

Milena Bošáková, Anna Korbačková, Daniel Matulík
Kvalita vody v toku Dubová

Miroslav Pavlíček, Jana Nábělková
Změny koncentrací a vazebné chování toxických kovů v závislosti na obměně dnového sedimentu Botiče a Litovického potoka

Nina Strnadová, Zuzana Hladíková, Jaroslav Andrle
Hodnocení kvality vody na horním toku řeky Úpy

Petra Oppeltová, Jana Bartáková, Jiří Novák
Revize ochranných pásem – Holštejn, Lipovec

Anna Korbačková, Daniel Matulík, Milena Bošáková
Monitoring vodnej nádrže Sĺňava

Pavlína Adámková, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha
Využití kovových částic stříbra k potlačování růstu sinic a řas

Tereza Pouzarová, Petr Pumann
Stanovení chlorofylu-a v okružních rozborech

Jana Říhová Ambrožová
Aplikace a využití fluorescenčního značení pro detekci bakterií
a mikromycet v mikrobiologické praxi

Blok: Polutanty a ekologické zatížení vod

Pavel Hucko
Zaťaženie vodárenskej nádrže Bukovec a jej povodia arzénom a antimónom

Lucie Doležalová, Dana Komínková, Jana Nábělková
Prioritní polutanty v sedimentu Hostivařské nádrže – 40 let akumulace

Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Andrle
Kvalita dešťových vod na transektu Luční hora – Strážné KRNAP 2009 - 2011
Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková
Vliv dešťové kanalizace na obsah toxických kovů a kvality vody v drobném urbanizovaném toku

Blok: Odpadní vody, čistírenství a metody

Adam Bartoník, Marek Holba, Karel Plotěný, Jakub Vrána, Monika Ošlejšková
Znovuvyužití šedých vod a jejich energie

Monika Stavělová, Jana Říhová Ambrožová
Využití saprobního indexu pro hodnocení kvality sanace ropných lagun

Josef Trögl, Alžběta Boušková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Jan Mrákota,
Jana Měchurová, Jana Krudencová, Radek Holíček, Roman Fryčák,
Simona Bošková, Pavel Janoš, Radek Stloukal
Odstraňování dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats

Přemysl Mikula, Jaroslav Lev, Libor Kalhotka, Marek Holba, Dušan Kimmer,
Blahoslav Maršálek, Monika Vítězová (Szostková)
Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod

Lucie Krayzelová, Ľubica Kollerová, Štěpánka Smrčková
Předúprava vzorku fluoridů alkalickou hydrolýzou

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková
Novinky v mikrobiologii kalů

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XV
Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Analytika odpadů II
Vodárenská biologie 2012 (právě čtete)
Analytika odpadů
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Sanační technologie XIV
Sborníky další