Čistírna odpadních vod LDN Vojkov Tehovec

Realizace: roky 2017 - 2019

Objednatel:

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

Hlavní řešitel zakázky a kontakt na něj

Ing. Stanislava Šedivá, 724 237 649

Kontaminanty:

odpadní vody

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena dle SOD (bez DPH):

9  920 893,26,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY

Čistírna odpadních vod LDN Vojkov Tehovec

Stručný popis zakázky: 

Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod pro areál LDN Vojkov v obci Tehovec pro 350EO.  

Pro zneškodnění splaškových odpadních vod je navržena mechanicko–biologická čistírna odpadních vod s procesem čištění dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu. Nízko zatížený systém aktivace - nitrifikace umožňuje oxidovat redukované formy dusíku, denitrifikace jejich přeměnu na oxid dusíku a volný dusík. Zdrojem uhlíku pro denitrifikaci je samotné organické znečištění v odpadní vodě. Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v biologickém reaktoru. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě. Proces čištění probíhá bez nutnosti zasahování obsluhy do provozu reaktoru.

V areálu ČOV je umístěno hrubé mechanické předčištění, čerpací jímka a objekt vlastní ČOV, ve kterém je umístěn prostor denitrifikace, nitrifikace, separace kalu a zásobník kalu. Nad zásobníkem kalu je umístěna provozní budova. Provozní budova slouží pro jemné mechanické předčištění, dmychárnu, srážení fosforu a dále jako sociální zázemí pracovníka obsluhy. Proces čištění probíhá bez nutnosti zasahování obsluhy do provozu reaktoru.

Jako ochranná linka ČOV je před čerpací jímkou umístěno hrubé mechanické předčištění (hrubé strojní česle). V čerpací jímce jsou osazena čerpadla, která čerpají odp. vodu na jemné mechanické předčištění (rotační bubnové síto).

Biologický reaktor je nádrž vystrojená technologickou vestavbou. Technickým řešením za pomoci hydraulicko-pneumatického čerpadla je vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace biomasy. Udržování směsi ve vznosu jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění je zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadly přes provzdušňovací elementy jemnobublinné aerace. Vyčištěná odp. voda odtéká do toku.

Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. Kal po odčerpání z biologického reaktoru je skladován v zásobníku kalu a následně odvážen k likvidaci.

 

Objekty ČOV

1) Hrubé mechanické předčištění (jemné strojně stírané česle)

2) Čerpací jímka

3) Jemné mechanické předčištění (rotační bubnové síto)

4) Biologický reaktor (prostor denitrifikace, nitrifikace, separace kalu, recirkulace kalu)

5) Srážení fosforu

6) Odtok vyčištěné vody

7) Kalové hospodářství (předzahuštění kalu, zásobník kalu)

8) Provozní budova

Připojené fotogalerie