DVT Černá struha, Svatý Mikuláš

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik

Cena za dílo bez DPH:

370 000 Kč

Předmětem zakázky byla obnova průtočné kapacity koryta vodního toku Černá struha v ř. km 7,000 - 8,000. Práce spočívaly v odtěžbě a odstranění sedimentu v celém navrženém úseku (400 m3) včetně likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou. Součástí zakázky bylo také vysvahování obou břehů do lichoběžníkového profilu.