DVT, oblast Holicko, odtěžení sedimentů

Realizace: rok 2016

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik

Cena za dílo bez DPH:

3 840 157,50 Kč

Předmětem zakázky bylo odstranění sedimentů z průtočného koryta toku, jejich naložení a odvoz na skládku, oprava opevnění vodního koryta, oprava břehových nátrží a odstranění stromů a křovin rostoucích v korytě toku.