Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Cena za dílo bez DPH:

25 000 Kč

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu základových půd pro výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod byla realizace 3 geologických jádrových vrtů (2 vrty hloubky do 3,5 m, jeden vrt v místě ČOV do hloubky 6 m). Cílem bylo posouzení geologického složení základových půd v zájmovém území, vč. stanovení jejich fyzikálně-mechanických charakteristik a určení těžitelnosti zemin a hornin.