Rekonstrukce ČOV Přestavlky - Skalice pro ŠS v Přestavlkách u Slap

Realizace: rok 2019

Objednatel:

Česká Republika

Nejvyšší kontrolní úřad

Jankovcova 1518/2, 170 04  Praha 7

Hlavní řešitel zakázky a kontakt na něj

Ing. Stanislava Šedivá, 724 237 649

Kontaminanty:

odpadní vody

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena dle SOD (bez DPH):

1 328 552,93,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY :

Rekonstrukce ČOV Přestavlky - Skalice pro ŠS v Přestavlkách u Slap

 

Popis zakázky:

 

Školicí středisko NKÚ, nacházející se v obci Přestavlky - Skalice, mělo vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Stávající ČOV byla technicky v nevyhovujícím stavu a vyžadovala zásadní rekonstrukci. Stávající technologie byla morálně zastaralá, čisticí efekt byl nízký a neodpovídající současné úrovni. Vizuálním posouzením kvality vypouštěné vody z ČOV bylo zřejmé, že účinnost zařízení nebyla dostatečná.

Rekonstrukce ČOV z technologického hlediska představovala přestavbu stávající ČOV na čerpací stanici ČS, prostřednictvím které budou odpadní vody z oblasti přečerpávány do kanalizační soustavy Slapy, kde budou následně čištěny na centrální ČOV Slapy. Přestavba spočívala v následujících krocích:

  • Zachování stávajícího mechanického předčištění na strojních česlích
  • Vyřazení usazovací nádrže
  • Rekonstrukci čerpací stanice – vyřazení recirkulačních čerpadel odpadních vod a čerpadel přebytečného kalu a  nahrazení kalovými čerpadly odpadních vod s výtlakem mimo ČOV.
  • Odstavení biokontaktorů, dosazovacích nádrží, kalojemu, odtoku vyčištěných odpadních vod do VN Slapy
  • Vybudování nové přípojky pitné vody pro objekt mechanického předčištění
  • Vybudování výtlaku odpadních vod s napojením na nově budovaný kanalizační výtlak na ČOV (samostatná stavba)

Připojené fotogalerie