Rekonstrukce ČOV Výškov

Realizace: roky 2016 - 2017

Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem Teplice

Data realizace:

31. 5. 2016 - 31. 8. 2017

Cena bez DPH:

7 076 288,93 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Stanislava Šedivá
mobil: 724 237 649

Rekonstrukce ČOV Výškov byla provedena za provozu stávající ČOV. Vlastní ČOV byla uvedena do povozu roku 1979 s původní projektovanou kapacitou 542 EO60.

Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny převážně oddílnou splaškovou kanalizací ze dvou lokalit. Větší část obce je odkanalizována gravitačně, druhá  - menší lokalita je odkanalizována gravitačně a následně čerpána na ČOV.

Max. hydraulická kapacita ČOV je 5,1 l/s. ČOV je provedena jako mechanicko-biologická s uskladněním kalu v aerobních podmínkách. Byla provedena kompletní demontáž stávající technologie a elektroinstalace.  Na vstupu do ČOV byla vybudována nová čerpací stanice nahrazující stávající šnekové čerpadlo. Havarijní nádrž byla vybavena novým čerpadlem. Stávající ruční česle byly nahrazeny multifunkční jednotkou, zahrnující česle a lapák písku.

Nově byla vystrojena biologická linka. Aktivační nádrž byla vystrojena na tzv. systém D-N s přerušovanou aerací a mícháním v jedné nádrži. Stávající systém aerace a homogenizace nádrže pomocí povrchového aerátoru se svislou osou byl nahrazen jemnobublinným aeračním systémem a ponorným míchadlem. Dodávka vzduchu pro aeraci a mamutky je zajištěna z dmychadel, umístěných v provozním objektu. V nově vystrojené dosazovací nádrži probíhá separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Plovoucí nečistoty jsou čerpány s hladiny do středového nátokového válce. Vratný kal je čerpán zpět do aktivační nádrže. Přebytečný kal je čerpán do nově vybudované provzdušňované kalové nádrže. Odsazená kalová voda je čerpána do aktivace. Gravitačně zahuštěný kal bude odvážen k dalšímu zpracování na některou z větších ČOV. Nově vystrojena byla i čerpací stanice vyčištěné vody, včetně přemístění měření průtoku. Kompletně vyměněny byly elektrotechnologické rozvody a ASŘTP.

Ve stavební části byly provedeny stavební úpravy pro novou vstupní ČS, příčka v aktivaci, oddělující prostor kalové nádrže, a pomocné práce potřebné pro instalaci nové technologie. V provozním objektu byla vyměněna okna, dveře a zařizovací předměty v sociálním zařízení. Nově byla provedena vzduchotechnika ve dmychárně a rozvodně. Kompletně byla vyměněna stavební elektroinstalace. Mezi provozním objektem a okolo dosazovací nádrže a aktivační a kalové jímky byly vybudovány chodníky. Stávající jímky mezi aktivační nádrží a dosazovací nádrží byly zrušeny a trubně propojeny. Jímka za aktivační nádrží byla zrušena. Z důvodu zaplavování suterénu v době přívalových dešťů byla provedena nabetonávka stropu nad havarijními jímkami a navýšení komínků nad vstupní a havarijní jímkou, zakryté pozink. poklopy.

Připojené fotogalerie