Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

Realizace: rok 2017

Objednatel:

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice

 

Hlavní řešitel zakázky a kontakt na něj

Ing. Stanislava Šedivá, 724 237 649

Kontaminanty:

odpadní vody

Forma realizace:

Poddodavatel technologické a elektrotechnologické části ČOV a ČS

 

Cena dle SOD (bez DPH):

3 453 473,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY

Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

 

Popis zakázky:

Jedná se o dodávku a montáž technologického vystrojení čerpacích stanic ČS1 a ČS2 a čistírny odpadních vod v obci Miřetice.

V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka čištění odpadních vod v sestavě mechanického a biologického čištění a kalová koncovka s gravitačním zahuštěním kalu.

Kapacita ČOV je navrhována pro čištění odpadních vod produkovaných od 1000 EO na splaškové kanalizaci. Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace se  simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy se stává celý proces plně automatizovaným a je dosaženo přesného dávkování potřebného množství kyslíku pro potřebu biologického procesu.

Technologická linka ČOV je sestavena ze samostatné čerpací stanice a zastřešeného sdruženého objektu, ve kterém je umístěna svozová jímka, zařízení strojního předčištění na odstranění shrabků a písku z odpadních vod, biologická jednotka, uskladňovací nádrž kalu (kalojem) a měrný objekt na odtoku. Celá biologická část ČOV je sdružena do jednoho zastřešeného objektu. V podzemní části objektu se nachází svozová jímka, biologická jednotka a kalojem. V horní (nadzemní) části objektu  je  mechanické předčištění, dále dmychárna, místnost obsluhy a sociální zařízení. Biologický stupeň je doplněn o chemické srážení fosforu.

Vlastní biologické čištění probíhá v biologické lince čtvercového půdorysu. Uprostřed je umístěna dosazovací nádrž. Vnější prostor tvoří nádrž aktivační. V aktivační nádrži dochází k vlastnímu biologickému čištění odpadních vod. Probíhá zde současně nitrifikace i denitrifikace (tzv. simultánní nitrifikace a denitrifikace).

Aktivovaný kal se od vyčištěné odpadní vody separuje v dosazovací nádrži. Tato nádrž je navržena kruhová s vertikálním průtokem. Aktivační směs přitéká do uklidňovacího válce přes shybku do spodní zkosené části nádrže, kde dochází k sedimentaci kalu. Vyčištěná voda stoupá k hladině, kde odtokovými žlaby umístěnými po obvodě přepadá do odtoku. Usazený kal je odčerpáván ponorným kalovým čerpadlem. Vratný kal se vrací zpět do aktivační části, přebytečný je samostatným čerpadlem odtahován do uskladňovací nádrže kalu. Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do recipientu.

Čistírna je vybavena havarijním obtokem z čerpací stanice. Zde je umístěno další měření odpadních vod.

Připojené fotogalerie