Analýza rizik jímacího území pitné vody „Zahrady“ v k. ú. Zduchovice

Realizace: roky 2017 - 2019

Zadavatel:

Obec Zduchovice

Kontaminanty:

pesticidy

Celkové náklady bez DPH:

723 106,90  Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Mgr. Pavla Filipská
mobil: 606 063 250

Jímací území pitné vody „Zahrady“ slouží k zásobování obce Zduchovice pitnou vodou. Ve zdroji pitné vody dochází k dlouhodobému opakovanému výskytu pesticidů, jejichž koncentrace převyšují limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., která udává hygienické požadavky na pitnou vodu.

V současné době je tento zdroj pitné vody využíván v režimu opatření krajské hygienické stanice, kterým je stanoven pro parametr pesticidy mírnější limit. Budoucí využití zdroje pitné vody bude, mimo jiné, dáno výstupy zpracovávané analýzy rizik.

Cílem projektovaných prací a zpracování analýzy rizik je zhodnocení ohrožení kvality podzemní vody
v jímacím území „Zahrady“. Jako jeden z potenciálních zdrojů znečištění je uvažována bývalá skládka domovního odpadu nacházející se cca 260 m SV od jímacího území. Průzkumné práce v rámci analýzy rizik zahrnují geofyzikální průzkum, vrtné práce (nevystrojené sondy, vystrojené hydrogeologické objekty), odběry vzorků zemin, sedimentů povrchové vodoteče, podzemních a povrchových vod, laboratorní analýzy, karotážní měření a hydrodynamické zkoušky.

Základním cílem je zmapovat potenciální zdroje kontaminace podzemní vody pesticidy a posoudit možnost dalšího využití zasaženého zdroje pitné vody.

Připojené fotogalerie