Analýza rizik kontaminace ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Z-1 a vodního toku Labe, vlivem bývalého areálu Tesla Přelouč těkavými chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami.

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Hradubická energetická o.p.s.

Kontaminanty:

chlorované uhlovodíky, ropné látky, kyanidy, PCB, těžké kovy

Cena díla bez DPH:

1 193 067,70 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Zigo
Mobil: 602 165 105