Analýza rizik kontaminovaného území – bývalá skládka tuhých komunálních odpadů „U Dubu“ v Černošicích“

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Město Černošice

Kontaminanty:

ropné uhlovodíky, BTEX, ClU, PCB, PAU, kyanidy a těžké kovy

Celkové náklady bez DPH:

172 343 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Ing. Jiří Strouhal
mobil: 702 148 818

Cílem projektovaných prací bylo zjistit míru a rozsah vlivu bývalé skládky TKO „U Dubu“ v Černošicích na kvalitu podzemních a povrchových vod. Skládka se nachází v CHKO Český Kras. Průzkumné práce byly
s ohledem na ukládaný materiál v bývalé skládce TKO zaměřeny na zjištění obsahu ropných uhlovodíků, BTEX, ClU, PCB, PAU, kyanidů a těžkých kovů.

Před započetím prací byly provedeny přípravné práce, rešerše dosud prováděných prací na lokalitě, rekognoskace lokality, mapování terénu, zjišťování stavu stávajících HG objektů a byl zpracován realizační projekt.

Realizační práce byly započaty atmogeochemickým měřením v tělese skládky. Byly měřeny plyny CH4, CO2
a TOL. V místě naměřené nejvyšší koncentrace byl vyhotoven nevystrojený vrt do hloubky 15 m.
Z odvrtaného vrtného jádra byly odebrány 3 ks směsných vzorků z hloubkových úrovní 0-5, 5-10 a 10-15 m na stanovení C10-C40, BTEX, ClU, PCB, PAU, kyanidů a těžkých kovů. Dále byly odvrtány 3 ks vystrojených vrtů pro odběr podzemních vod. Dva kusy vrtů byly umístěny nad skládkou (hloubka 15 m.p.t.) a jeden kus pod skládkou (hloubka 10 m.p.t.) Z nově vystrojených vrtů a ze stávajícího vrtu pod skládkou byly odebrány vzorky podzemních vod na stanovení C10-C40, BTEX, ClU, PCB, PAU, kyanidů a těžkých kovů. Následně byly odebrány vzorky povrchové vody na stanovení C10-C40, BTEX, ClU, PCB, PAU, kyanidů a těžkých kovů. Dále byly provedeny hydrodynamické zkoušky a geodetické zaměření všech vrtných prací a míst odběrů vzorků.
Po provedení výše uvedených prací byla zpracována analýza rizika.

Připojené fotogalerie