Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec

Realizace: probíhá od roku 2018

Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec

Doba realizace – 2018 - doposud probíhá

Objednatel:

Město Červený Kostelec

Kontakt:

Ing. Dagmar Bartošová
mobil: 602 111 799

Ing. Roman Nedbal

mobil: 720 069 933

Kontaminanty:

ClU

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Cena dle SOD (bez DPH):

5 588 483,00 Kč

 

Doprůzkum staré ekologické zátěže je realizován v rámci OPŽP – 36. výzvy (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže).

Projekt doprůzkumu staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec navazuje na závěry zpracované zprávy: „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec. Sangeo, v.o.s., listopad 2015.“

Cílem projektu je zmapovat nesaturovanou zónu horninového prostředí ve vybraných průmyslových areálech ve městě Červený Kostelec, kde byl matematickým modelem odůvodněně prokázán negativní vliv kontaminace chlorovanými uhlovodíky na kvalitu čerpané podzemní vody vodárenských objektů. Chlorované uhlovodíky byly na počátku 90. let detekovány ve zdrojích hromadného zásobování a ohrožení jímacích území je evidentní i v současné době.

Na základě zjištěných skutečností v rámci zpracování analýzy rizik vyplynuly jako nejvíce rizikové areály společností: SEMET, TIBA, TEXTONNIA, ELITECHNICS, IZOMAT. Doprůzkumné práce jsou realizovány i v prostoru bývalé galvanovny GALČEK.

Doprůzkumné práce jsou projektovány v jednotlivých podnicích v takovém rozsahu, který poskytne relevantní a detailní údaje pro návrh dalšího postupu prací včetně návrhu případných sanační opatření.
 

Připojené fotogalerie