Staré ekologické zátěže v katastru obce Bor u Skutče a jejich vliv na podzemní a povrchovou vodu

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Obec Bor u Skutče

Zhotovitel:

Sdružení Bioanalytika CZ a Ekohydrogeo Žitný

Cena díla bez DPH:

cca 1 700 000 Kč

Forma realizace:

subdodavatel (vrtné práce)

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Potočárová
mobil: 602 141 037

Dotační titul: Operační program Životní prostředí, Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Analýza rizik byla zaměřena na průzkum tří vytipovaných lokalit v obci nebo v jejím okolí, na kterých probíhalo černé skládkování odpadů. Tyto 3 lokality byly: areál bývalého zemědělského družstva, skládka u zahrádek a skládka v zavezeném lomu.

V areálu bývalého zemědělského družstva je nejen černá skládka pneumatik, ale podle pamětníků zde probíhalo skládkování komunálního odpadu, starých obrazovek televizorů a je možné, že zde byl sklad pesticidů. Dle pamětníků toto skladování probíhalo v okolí ocelokolny.

Skládkování v bývalém pískovém lomu probíhalo po ukončení těžby tak, že se vzniklá těžební jáma zavážela různým odpadem, dokud nedošlo ke srovnání terénu.

Skládka u zahrádek je blízko centrální části obce, jedná se o mírnou depresi, která se také postupně zavážela.

Při rekognoskaci lokality byly skládky snadno rozpoznatelné v terénu, V zavezeném lomu byla hrana skládky vysoká cca 5 m. Bylo zde zřejmé, že skládkování zde probíhá stále, ačkoliv je přísně zakázáno.

Případnou kontaminací ze skládek mohl být ohrožen vrt PB-3, který je používán na napouštění koupaliště a mohlo dojít k ohrožení obyvatel, kteří koupaliště využívají. Po směru proudění podzemní a povrchové vody se v obci Roudná nachází zdroj vody, který byl budován jako jediný zdroj vody pro obec Proseč, než došlo ke zprovoznění jímacích vrtů v Nových Hradech. Kontaminace by se tak mohla do tohoto vrtu dostat.

Oblast je odvodňována bezejmennými vodotečemi a dále Prosečským potokem a Voletínským potokem.

Cílem projektovaných prací bylo zjistit míru, rozsah kontaminace a dále ověřit šíření kontaminace do domovních studní.

Výsledky AR

Na základě průzkumných prací nebyla zjištěna kontaminace nesaturované zóny horninového prostředí a ani šíření kontaminace. Na skládce pneumatik byly zjištěny vyšší obsahy uhlovodíků C10-C40, jelikož se zde vylévaly oleje, nicméně tato kontaminace se do horninového prostředí ani podzemní vody nedostává.

Bodově byly v zeminách zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků jako produktů nedokonalého spalování.

V saturované zóně hydrogeologických vrtů byly bodově zjištěny polycyklické aromatické uhlovodíky, jak v jednotlivých členech (benzo/a/anthracen a benzo/a/pyren), tak v celkové sumě. Ve vrtu na skládce pneumatik HV-5 a ve vrtu HV-7, který je u vstupu do bývalého družstva, byla vyšší koncentrace kadmia.

Tyto zvýšené koncentrace však nemají plošný, ale bodový charakter.

V hydrogeologických vrtech HV-1, HV-2 a HV-3 se v prvním kole vzorkování vyskytují 1,1,2-trichlorethylen a 1,1,2,2-tetrachlorethylen v množství, které nepřekračuje 10 µg/l. Ve vrtech u skládky pneumatik HV-5 a HV-7 jsou zvýšené koncentrace kovů, opět ale jen v prvním kole vzorkování. Do domovních studní se kontaminace nešíří, ve vrtu PB-3 je zbytková kontaminace po sanaci Bukáčkova lomu.

Šíření kontaminace povrchovými vodami nebylo průzkumnými pracemi potvrzeno. Na profilech PV-1 a PV-2 byly v prvním kole vzorkování zjištěny nadlimitní koncentrace 1,2-cis dichlorethylenu, které nebyly ve druhém kole vzorkování potvrzeny. Profil PV-1 navíc zastupuje přirozené pozadí na lokalitě.