Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k.ú. Budislav

Realizace: roky 2018 - 2020

NÁZEV ZAKÁZKY: „Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k.ú. Budislav“

Objednatel: Obec Budislav
Budislav 9, 392 01 Soběslav
Hlavní řešitel zakázky a kontakt na něj Mgr. Marián Petrák, PhD.
725 427 662, marian.petrak@ekomonitor.cz
Kontaminanty: Těžké kovy, ropné látky
Forma realizace: Analýza rizik kontaminovaného území
Cena dle SOD (bez DPH): 2.359.897,00 Kč

Popis zakázky:
Hydrogeologický průzkum a analýza rizik s názvem Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k.ú. Budislav byla zpracována v souladu se Zadávací dokumentací a podmínkami Operačního programu Životní prostředí. Projektová dokumentace vycházela z projektové dokumentace k žádosti o dotaci
z OPZP z podporované prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika", cíl 3.4. „Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže".
Sledovány byly následující ukazatele: suma C10-C40, TOC, kyanidy celkové, fenoly, arsen, bor, baryum, beryllium, kadmium, kobalt, chrom, měď, nikl, olovo, vanad, zinek, rtuť. Tyto ukazatele byly analyzovány v plném rozsahu odebraných 120 ks vzorků. Provedené analýzy potvrdily nadlimitní koncentrace arsenu (301 mg/kg, S-39, hl. 3,0-5,0 m), vanadu (302,5 mg/kg, S-44, hl. 2,5-5,0 m), ojediněle kobaltu
(35,6 mg/kg,S-55, hl. 1,0-3,0 m) a také uhlovodíků C10-C40 (až 2 230 mg/kg, S-93, hl. 4,0-5,5 m) a arsen
(až 101 mg/kg, S-16, hl. 1,0-2,0 m).
Na základě porovnání dosažených výsledků složení zemin a stavebních konstrukcí do hloubky 5,0-5,5 m můžeme hodnotit, že na lokalitě jsou přítomny kontaminující látky (ropné uhlovodíky C10-C40, Co, V, As)
v koncentracích převyšující jak indikační hodnoty MP MŽP Indikátory znečištění, tak i limitní hodnoty pro ukládání odpadů na povrch terénu. Hloubková distribuce koncentrací kontaminantů nebyla výrazně stratifikována, obecně byly nejvyšší koncentrace v hloubkách 1,0 až 3,0 m pod úrovní terénu. Pro hlubší zjištění míry kontaminace byly na vybraných vzorcích zemin (hlavně popílků) dodatečně analýzovány PAU, EOX, CIU, BTEX, PCB v celkovém počtu 46 ks. Uvedené látky nebyly zjištěny ve významných koncentracích. Zjištěny byly pouze lokálně EOX (1 až 3 mg/kg), PCB v koncentraci do 1,0 mg/kg a suma BTEX v koncentracích nepřekračující 2 mg/kg. Tyto koncentrace mají pouze lokální charakter, a tudíž koncentrace jen zřídka překročily limitní hodnotu.
V podzemních vodách v nově provedených vrtech i ve stávajících HG objektech byly zjištěny zvýšené koncentrace: železa (max. 44 mg/kg – HV-329), manganu (max. 14,7 mg/kg), hliníku (max. 97 mg/kg
HV-101). Zvýšené byly také obsahy arsenu, kobaltu, niklu, beryllia, bóru. Zhoršenou kvalitu podzemních vod dokladují i vysoké hodnoty CHSKcr, kde většina vrtů překračovala limitní hodnotu pro pitné vody 3 mg/l a hodnoty se pohybovaly v rozmezí až do 208 mg/l.
V povrchových vodách drénujících okolí skládky a v toce Černovického potoka byly zjištěny nadlimitní hodnoty: pro fosfor, dusík dusičnanový, dusík amoniakální, zvýšené byly také koncentrace arsenu, bóru, beryllia, manganu. Plošně byly zjištěny zvýšené obsahy železa (max. 14,5 mg/l) a dusičnanového dusíku (až 25 mg/l). Lokálně byly zjištěny ropné uhlovodíky (PV-1) s koncentrací 1,6 mg/l, fluoranhten (0,019 mg/l  PV-4).
Říční sedimenty toku Černovického potoka vykazují výrazně zvýšené obsahy: ropných uhlovodíků C10-C40 (max. 822 mg/kg) a lokálně zvýšené obsahy PCB (max. 0,66 mg/kg).
Vody drenážního systému skládky obsahují zvýšené koncentrace: amoniakálního i dusičnanového dusíku (až 35 mg/l, Š-8), fosforu (0,33 mg/l, Š-4), bóru (1,6 mg/l, Š-5), arsenu (0,022 mg/l, Š-7)
a beryllia (0,00068 mg/l). Nejvyšší koncentrace dosáhlo železo 12 mg/l a mangan 2,46 mg/l
(oba v šachtě Š-5).
Vzorek kapří svaloviny vyloveného v rybníka Pokoj obsahoval koncentrace vybraných prvků
a kontaminantů v následujících obsazích: zinek 1,7 mg/kg, baryum 4,5 mg/kg, chrom 4,1 mg/kg, nikl 2,6 mg/kg, naftalen 0,15 mg/kg. Koncentrace sledovaných prvků nepřekračují limitní hodnoty pro biotu dle NV č. 401/2015 Sb., v platném znění.
Hydrogeologický průzkum a analýza rizik v prostoru skládek v katastru obce Budislav a v nejbližším okolí poukázala na kontaminaci složek životního prostředí s potřebou jeho doprůzkumu a monitoringu svahových pohybů a kvality podzemních vod v tělese skládky a monitoringu ekosystému rybníku Pokoj.
Navrhovaná nápravná opatření mají jednak charakter ekologického a geotechnického monitoringu, rozsah vlastních sanačních prací vyplyne dle závěrů monitoringu. Geotechnický a geodetický monitoring lze časově odhadnout na min 1 rok. Následně budou výsledky vyhodnoceny a bude přistoupeno k potřebě zajištění stability svahu. Eventuálně lze uvažovat a vybudování zpevňovací stěny pro projíždění automobilů v postižené části s předešlým odlehčením svahu v daném místě. Uvedená varianta řeší zabezpečení skládky horním zakrytím tak, aby nedocházelo k vnikání dešťových vod do tělesa skládky a k vymývání polutantů do podzemní a povrchové vody. Z variantních řešení nápravných opatření doporučujeme variantu: Technická a biologická rekultivace - III, TKO horní izolace a překrytí skládky.
Databáze SEKM byla doplněna a kontaminovaná lokalita ID 1542001, kategorie priority: P2.