GUMOKOV (dnes Rubena) Hradec Králové

Realizace: roky 1995 - 2014

V areálu a. s. Rubena Hradec Králové proběhla sanace nesaturované a saturované zóny horninového prostředí znečištěného ClU. Sanační práce na lokalitě byly ukončeny k 31.10.2014.

Na lokalitě byl dle rozhodnutí ČIŽP prováděn v roce 2015 postsanační monitoring kvality podzemních vod s četností 4x ročně.

V r. 2016 byly veškeré práce ukončeny

■ Kontaminanty

  • CLU
  • Aromatické uhlovodíky BTEX
  • NEL

■ Kontaktní osoba

  • Ing. Alexandr Rosa
  • Mgr. Pavel Vančura