Likvidace staré zátěže ŽP v areálu a okolí podniku Mars Svratka, a.s.

Realizace: probíhá od roku 1997

Objednatel:

Mars Svratka, a.s.

Kontaminanty:

ClU, NEL a těžké kovy (Zn, Pb)

Cena za realizaci (bez DPH):

116 864 924,00 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799

Sanační práce pro eliminaci znečištění ClU, NEL a těžkých kovů (Zn, Pb) spočívající v demolici, odtěžení a likvidaci zemin, kalů a sedimentů, nakládání s nebezpečnými odpady, sanaci jímané podzemní vody na dekontaminační stanici. Při sanaci podzemních vod byl na lokalitě instalován systém pro inovativní sanační technologie a následně byly využity inovativní  sanační metody in situ chemické oxidace ClU a technologie biodegradace in situ.  Dekontaminace půdního vzduchu za použití technologie ventingu a air-spargingu ve výši 8 600 000 Kč. (Dílčí plnění ventingu a air-spargingu za období 2012 až 10/2014 ve výši 5 200 000 bez DPH.)  Dále bylo součástí této zakázky provedení demolic kontaminovaných stavebních objektů s následnou separací a odstraněním odpadů v množství 4 400 t, včetně nelegálně uložených odpadů  charakteru tuhého komunálního odpadu, a následnou rekultivací sanovaného území. V rámci zakázky byla provedena demolice podzemních konstrukcí  s použitím paženého výkopu ve vzdálenosti do 15 m od vodního toku. Na zakázce byl v období 9/2011 až 7/2014 realizován monitoring ve finančním objemu: 5 060 000,- Kč bez DPH.

Připojené fotogalerie