Likvidace tuhých a tekutých bahenních kontaminovaných sedimentů ze štolového systému kláštera Teplá

Realizace: rok 2013

Objednatel:

Kanonie premonstrátů Teplá

Kontaminanty:

C10-C40

Cena za dílo bez DPH:

294 350 Kč

V rámci zakázky byla odčerpávána kontaminovaná voda (C10-C40) ze štolového systému (štola G1) .do sedimentační nádrže a sanační technologie. Vytěžený sediment (zeminy, kamení) obsahující nebezpečné látky byl likvidován a následně byl realizován monitoring sanačních prací.